fbpx

Başvuru Koşulları

AKADEMİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2024 – 2025 Akademik yılı güz yarıyılı için öğrenci alımı yapılacaktır. Lisansüstü programlara başvurular ve kayıt işlemleri 10 Haziran 2024 – 27 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

Psikoloji Doktora Programı ile Klinik Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının başvuru tarihlerine aşağıdaki “Psikoloji Anabilim Dalı Lisansüstü Programları” başlığı altında bulabilirsiniz.

 

Başvuru yapmak için tıklayınız>>>

 

Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları

Yüksek Lisans Programları

 • Türkçe eğitim veren yüksek lisans programlarında lisans diplomasına ve program türüne göre ALES’ten en az 55 puana sahip olmak,

 

 • Yabancı dilde eğitim veren yüksek lisans programlarında lisans diplomasına ve program türüne göre ALES’ten en az 55 puana sahip olmak, ayrıca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya muadil bir skora sahip olmak gereklidir.

 

 • Tezsiz yüksek lisans programlarında lisans diplomasına sahip olmak,

 

 • Tezsiz Yüksek Lisans Programları ile Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin anasanat dallarına ilişkin yüksek lisans programlarında ve tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık mezunlarında ALES puan şartı aranmaz.

 

 • Aday öğrenci sayısının program kontenjanını aşması durumunda, aday öğrencileri değerlendirmek üzere anabilim dalı başkanının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon adayın başvuruda kullandığı lisans diplomasına ilişkin mezuniyet notunu, ALES notunu, bilimsel değerlendirme (mülakat veya yazılı sınav veya başvuru dosyasının değerlendirilmesi) sonucunu ve varsa yabancı dil sınav skorunu dikkate alarak adayları değerlendirir. Değerlendirmede ALES puanı %50, bilimsel değerlendirme sınavı %25, lisans mezuniyet notu %15, yabancı dil sınav puanı %10 ağırlıklandırılır. ALES puanının aranmadığı durumlarda yazılı ve/veya sözlü bilimsel değerlendirme sınav ağırlığı %75 olarak dikkate alınır. Aday öğrenci sayısının belirlenen kontenjanı aşmaması durumunda, ALES notu dikkate alınarak Anabilim Dalı Başkanlıklarınca değerlendirme yapılır.

 

 • Daha önce disiplin cezası nedeniyle herhangi bir lisans veya lisansüstü programından ilişiği kesilmemiş adaylar başvurabilir.

Doktora Programları

 • Doktora programlarına kayıt için tezli yüksek lisans diploması ve program türüne göre ALES’ten en az 55 puana sahip olmak,

 

 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya muadili bir puan alınması zorunludur.

 

 • Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar da yukarıdaki şartlar kapsamında doktoraya başvurabilir.

 

 • Aday öğrenci sayısının kontenjanı aşması durumunda, aday öğrencileri değerlendirmek üzere anabilim dalı başkanının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon adayın başvuruda kullandığı yüksek lisans diplomasına ilişkin mezuniyet notunu, bilimsel değerlendirme sınavı (mülakat veya yazılı sınav veya başvuru dosyasının değerlendirilmesi) sonucunu, yabancı dil sınav puanı ve gerekli olması durumunda ALES puanını dikkate alarak adayları değerlendirir. Bu bağlamda, ALES puanı %50, bilimsel değerlendirme sınavı (mülakat veya yazılı sınav veya başvuru dosyasının değerlendirilmesi) %20, lisans mezuniyet notu %15, Yabancı dil sınav puanı %15 ağırlıklandırılır. ALES puanının gerekli olmadığı durumlarda ağırlık oranları, bilimsel değerlendirme sınavı (mülakat veya yazılı sınav veya başvuru dosyasının değerlendirilmesi) %50, mezuniyet notu %30, yabancı dil sınav puanı %20 olarak dikkate alınır. ALES puanı dikkate alınarak anabilim dalı başkanlıkları tarafından değerlendirme yapılır.
 • Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

 

 • 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

 

 • Daha önce disiplin cezası nedeniyle herhangi bir lisans veya lisansüstü programından ilişiği kesilmemiş adaylar başvurabilir.

 

 • Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

Sanatta Yeterlik Programları

 • Sanatta yeterlik programına, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar programları ile eşdeğer bir programın yüksek lisans diplomasıyla başvuran adaylarda, YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan veya muadili bir puan aranır. Diğer adaylar ayrıca sözel puan türünde en az 55 ALES puanına da sahip olmalıdır.

 

 • Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

 

 • Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda, başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

 

 • Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir.

 

 • Aday öğrenci sayısının kontenjanı aşması durumunda, aday öğrencileri değerlendirmek üzere anasanat dalı başkanının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon başvurusuna esas teşkil eden lisans diplomasına ilişkin mezuniyet notunu, mülakat/yetenek sınavı puanı, portfolyo değerleme puanı, yabancı dil sınav puanı dikkate alarak adayları değerlendirir ve mezuniyet notu %10, mülakat/yetenek değerlendirme sınavı %40, portfolyo değerleme %30, yabancı dil sınav puanı %20 ağırlıklandırılır.

 

 • Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir lisans veya yüksek lisans programından ilişiği kesilmemiş olmak.

PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

 

Başvuru yapmak için tıklayınız>>>

Psikoloji Doktora Programı Başvuru Koşulları

 • Psikoloji Doktora Programı başvuruları 10 Haziran – 19 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Bilim Sınavı 22 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 11:00’de Cevizlibağ Yerleşkesinde yapılacaktır. Bilim Sınavına katılacak adayların 45 dakika önceden yerleşkede hazır bulunmaları önem arz etmektedir. Sonuçlar 26 Temmuz 2024 tarihinde Enstitü web sayfasından ilan edilecektir.

 

Sorularınız için: pam@arel.edu.tr’ye e-mail gönderebilirsiniz.

 

 • 4 yıllık bir lisans programından mezun olmak,
 • Psikoloji ya da alt dallarından birinde tezli yüksek lisans programı mezunu olmak,

 

 • ALES Sınavından (Eşit Ağırlık puan türünde) en az 55 puan almak,

 

 • YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan veya muadili bir puan almak.

 

 

https://www.istanbularel.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-psikoloji-klinik-psikoloji-programi- doktora/

Psikoloji Doktora Programı Değerlendirme Kriterleri

 • Psikoloji Doktora Programı için azami koşulları sağlayan her aday bilim sınavına girecektir.

 

 • ALES puanının %50’si, bilim sınavı sonucunun %20’si, yüksek lisans genel not ortalamasının %30’u toplanarak adayların nihai puanları belirlenecektir. Nihai puan sıralamasına göre Psikoloji Doktora Programı için ilk 15 kişi kesin kayıt hakkı kazanacaktır. Asil listeden kayıt yaptırmayanların yerine sırasıyla yedek listede bulunan adaylar kayda davet edilecektir.

Klinik Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Başvuru Koşulları

 • Klinik Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının başvuruları 10 Haziran-19 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Sonuçlar 26 Temmuz 2024 tarihinde Enstitü web sayfasından ilan edilecektir.

 

 • Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) lisans programından mezun olmak,

 

 • ALES Sınavından (Eşit Ağırlık puan türünde) en az 55 puan almak veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen (GRE-GMAT) eşdeğer puana sahip olmak,

 

 • Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuru yapanlarda ALES puan şartı aranmaz,

 

 • Programlarının eğitim dili Türkçe olduğu için yabancı dil şartı aranmaz

 

 • Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru yapanlar aynı zamanda Tezsiz Yüksek Lisans Programına da başvuru yapabilirler

https://www.istanbularel.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-klinik-psikoloji-programi-yuksek-lisans/

Klinik Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Değerlendirme Kriterleri

 • Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı için azami koşulları sağlayan her adayın ALES (Eşit Ağırlık puan türünde) puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %30’u ve bilimsel değerlendirmenin (ALES + Genel Not Ortalaması) %20’si alınarak nihai puanı belirlenir. Nihai puan sıralamasına göre ilk 15 kişi kesin kayıt hakkı kazanacaktır. Asil listeden kayıt yaptırmayanların yerine sırasıyla yedek listede bulunan adaylar kayda davet edilecektir.

 

 • Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı için azami koşulları sağlayan her adayın lisans genel not ortalamasının %100’ü alınarak nihai puanı belirlenir. Nihai puan sıralamasına göre ilk 30 kişi kesin kayıt hakkı kazanacaktır. Asil listeden kayıt yaptırmayanların yerine sırasıyla yedek listede bulunan adaylar kayda davet edilecektir.

Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Başvuru Koşulları

 • Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) lisans programından mezun olmak, Alan dışından gelenlere iki dönemden oluşan Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. Bilimsel Hazırlık Programının dersleri Üniversitemizin Tepekent Yerleşkesinde verilmektedir

 

 • ALES Sınavından (Eşit Ağırlık puan türünde) en az 55 puan almak veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen (GRE-GMAT) eşdeğer bir puana sahip olmak,

 

 • Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuru yapanlarda ALES puan şartı aranmaz.

 

 • Programın eğitim dili Türkçe olduğu için yabancı dil şartı aranmaz.

 

https://www.istanbularel.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-psikoloji-programi-yuksek-lisans/

Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Değerlendirme Kriterleri

 • Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı için azami koşulları sağlayan her adayın ALES (Eşit Ağırlık puan türünde) puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %30’u ve bilimsel değerlendirmenin (ALES + Genel Not Ortalaması) %20’si alınarak nihai puanı belirlenir. Nihai puan sıralamasına göre ilk 15 kişi kesin kayıt hakkı kazanacaktır. Asil listeden kayıt yaptırmayanların yerine sırasıyla yedek listede bulunan adaylar kayda davet edilecektir.

 

 • Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı için azami koşulları sağlayan her adayın lisans genel not ortalamasının %100’ü alınarak nihai puanı belirlenir. Nihai puan sıralamasına göre ilk 30 kişi kesin kayıt hakkı kazanacaktır. Asil listeden kayıt yaptırmayanların yerine sırasıyla yedek listede bulunan adaylar kayda davet edilecektir

Bilgi Formu

Online Başvuru Formu

Enstitü Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler