fbpx
Fen-Edebiyat Fakültesi

Program Ölçütleri

Sosyoloji

AKADEMİK

FAKÜLTELER
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Klasik ve çağdaş sosyoloji kuramlarını temel varsayımları, ilkeleri, sorunsalları, açıklama biçimleri, kavramları ve yöntemleriyle bilir.
 • Kurumları, pratikleri ve eylemleri tarihsel bağlamlarına ve dönüşümlerine göre tanımlar ve sınıflandırır.
 • Modernliğin, günümüz toplumlarını biçimlendiren belli başlı süreçlerini (kapitalistleşme, sanayileşme, kentleşme, farklılaşma/uzmanlaşma, uluslaşma, sekülerleşme, akılcılaşma, demokratikleşme) tanımlar.
 • Sivil toplum, siyaset, ekonomi ve kültür alanlarının temel olgularını, sorunlarını ve dönüşümlerini aralarındaki ilişkilerle birlikte kavrar.
 • Siyaset, ekonomi ve kültürün sınıf, ırk, etnisite ve cinsiyet gibi alanlarla kesişimselliklerini kavrar.
 • Kültür başlığı altında ele alınabilecek olgu ve yapıları (din, eğitim, iletişim, sanat, edebiyat ve gündelik pratikler) yerel, ulusal ve küresel düzeylerdeki oluşumları, işleyişleri, örgütlenmeleri, kurumlaşmaları ve krizleriyle tanır.
 • Sosyal bilimlerin temel epistemolojik paradigmalarını ve yöntemlerini kavrar.
 • Sosyoloji dışındaki sosyal ve beşeri bilimlerin temel ilkelerini kavrar ve sosyolojinin temel ilkeleriyle sentezler.
 • Türkiye’nin yapısallaşmış ve/veya güncel sosyal sorunlarını tarihsellikleri ve sivil toplum, ekonomi, siyaset, kültür ve ideoloji alanlarındaki nedensellikleriyle kavrar.
 • Bağlama özgü gerekli bilgiyi de sağlayacak bir araştırmayla, farklı tarihsel dönemlerden ve farklı sosyo-ekonomik düzeylerden toplumları genel dinamikleriyle/ özgül koşullarıyla anlayabilir.
 • Toplumsal kuram ve incelemelerin, yazarlarının tarihsel koşullarından ve özne konumlanmalarından kaynaklanan zayıf ve güçlü yanlarını anlar; farklı kuramlardan sentezledikleriyle eleştirel görü ve özdüşünüm yatkınlığı geliştirir.
 • Kurumlar, pratikler ve eylemler arasındaki karşılıklı/çok yönlü ilişkileri çözümleyebilir.
 • Sivil toplum, siyaset, ideoloji, ekonomi ve kültür alanlarını modernliğe hâkim olan süreçlerle ilişkileri bağlamında açıklayabilir.
 • Geç modern toplumların kriz ve çatışmalarını ırk, sınıf, cinsiyet gibi kesişimsel alanlar temelinde tartışarak açıklayabilir.
 • Din, eğitim, iletişim, sanat, edebiyat gibi kültürel pratik alanlarının her türlü olgusunu, bunların tarihsel ya da güncel örgütlenmelerine/kurumlaşmalarına göre değerlendirebilir.
 • Herhangi bir toplumsal olguyu ya da ilişkiyi sorunsallaştırarak nitel ya da nicel yöntemlerle, formel bir tasarım çerçevesinde araştırabilir.
 • Türkiye’nin sorunlarını tarihsel belirleyicilerini saptayarak tartışabilir ve araştırabilir.
 • Araştırmalarında interdisipliner kuram ve kavramlardan yararlanabilir.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
 • Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
 • Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler