fbpx

Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Politikası, “İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ” (bundan böyle ÜNİVERSİTE olarak anılacaktır) arel.edu.tr ve akademik.arel.edu.tr ait hizmetleri sunarken kişisel verilerinize ilişkin politikamızı ortaya koyan bir beyandır.

 

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın amacı:

Ne tür kişisel verilerin toplandığı,
Bu kişisel verilerin nasıl işlendiği,
ÜNİVERSİTE tarafından işlenen kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniz,
Elektronik ticari mesaj almak için olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebilirsiniz?

 

ÜNİVERSİTE TARAFINDAN

1-İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Dayanağı

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni hal, plakalar, kimlik bilgileri, harcamalar, fatura bilgileri, üyenin sosyal medya hesaplarına bağlı olması halinde sosyal medya platformlarında paylaşılmasını onayladığı bilgiler, sosyal medya hesaplarına yapılan harcamalar, yani hangi ÜNİVERSİTE ve ne zaman, ödemenin zamanı, kampanyalardan yararlanılması, alınan indirim tutarı, uygulama ile ilgili bilgiler, uygulama konum verileri vb. hizmetlerimizi optimize etmek için işlenir.

 

Ayrıca 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat, başta 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında, kişisel verileriniz de söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla işlenmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bu kez de kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındadır.

 

Madde 5 ve 6’da yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla, açık rızanıza dayalı olarak, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla ve bilgi güvenliği tedbirleri alınmak kaydıyla, bilgiler işlenecek ve saklanacaktır. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen istisnaların saklı tutulması ve kişisel verilerinizin işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirlenen kapsam ve amaçlar dışında kullanılmayacak olması kaydıyla, bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

 

Veri Paylaşımı için İzin

ÜNİVERSİTEMİZ tarafından aynı amaçlarla toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aşağıda sayılan üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına, her türlü elektronik iletişim ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesine, size çeşitli avantajlar sağlamasına ve sunulmasına, reklam, promosyon, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, üyelik işlemleri, anketler, ve bu kapsamda sizler için kişisel olarak uygun olan müşteri memnuniyeti araştırma ve hizmetleri ile yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

 

Kişisel verilerinizin aktarılmasına/paylaşılmasına izin verdiğiniz üçüncü taraflar, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki gibidir:
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ’nin ortağı ve iştiraki olduğu kamu ve özel kurum ve kuruluşlar
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ile sözleşme ilişkisi bulunan yerli ve yabancı üçüncü kişiler;
Üniversitemiz adına verileri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren şirketler;
Kişisel veri talep etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Kişisel verilerinizi aktardığımız/paylaştığımız diğer üçüncü kişiler hakkında bizimle iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

 

Bu bilgilerin, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruma ve güvenliği konusunda bizimle aynı hukuki ve teknik sorumluluklara sahip olan ve ilgili mevzuat hükümlerine uyan üçüncü kişilerle ancak gerektiğinde ve gerekli olduğu ölçüde, yalnızca size sunulacak hizmetlerin tam ve zamanında sunulabilmesi amacıyla paylaşılacağını, olası gönderilerinizi sağlıklı bir şekilde teslim etmek, bildirimlerimizi telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla zamanında teslim etmek, verileri.

 

2- Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Tedbirler

Kişisel verilerin korunması ÜNİVERSİTE için önemli bir konudur. ÜNİVERSİTE, kişisel verilerin yetkisiz erişime veya bu bilgilere yetkisiz erişim, kötüye kullanım, ifşa, değişiklik veya imhaya karşı korunması için gerekli tedbirleri alır.

ÜNİVERSİTE, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almayı ve gizliliğin ve güvenliğin sağlanması için gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. ÜNİVERSİTE’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almış olmasına rağmen internet sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi halinde, ÜNİVERSİTE sizi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

 

3- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar,

ÜNİVERSİTE’ye başvurma ve talep etme hakkınız vardır;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlendiği takdirde bilgi talep etmek,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Kişisel verilerinizin ilçe içinde veya dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek

d) eksik/kusurlu işlenmişse düzeltilmesini isteme, (kişisel verileriniz eksik/yanlış işlenmişse, verilerinizi değiştirmek için arel@arel.edu.tr ile iletişime geçebilirsiniz),
e) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin silinmesini/yok edilmesini isteme, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Hakkında,
f) Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin devredildiği üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
d) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için her zaman arel@arel.edu.tr adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

4- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; Onay, onayın geri çekilmesi, ticari elektronik mesajın içeriği ve postaya ilişkin diğer kayıtlar, gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınacak ve onayın sona erdiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle saklanacaktır. Bu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz tarafımızdan veya talebiniz üzerine silinecek, imha edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

5-Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Tutulması

Kullanıcı/Kullanıcılar, internet sitesinde paylaştıkları bilgilerin doğru ve güncel tutulduğunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer tüm mevzuat anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakların kullanılması açısından önemli olduğunu bildiklerini, ve yanıltıcılıktan yalnızca kendilerinin sorumlu olacağını belirtmiştir. Paylaştığınız kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeler için arel@arel.edu.tr adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

6-Kişisel Verilerinizin Silinmesi, İmhası veya Anonim Hale Getirilmesi

İşbu “Kullanım Şartları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 7/f.1. maddesine göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesine göre kanunla belirlenen süreler geçtiğinde anonim hale getirilmeye ve tarafımızca kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanımı ile ilgili onayınızı istediğiniz zaman silme ve geri çekme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin silinmesini istiyorsanız arel@arel.edu.tr adrese başvurabilirsiniz.

 

7-Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılan Değişiklikler

ÜNİVERSİTE, işbu “Kullanım Koşulları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”nde dilediği zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, yeni “Kullanım Koşulları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nın “http://www.arel.edu.tr”nde yayınlanmasından hemen sonra yürürlüğe girer. Bu “Kullanım Koşulları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası”ndaki değişikliklerden sizi haberdar etmek için gerekli bilgileri sağlayacağız.

 

8-Yürürlükteki Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu “Kullanım Koşulları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası” Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili herhangi bir uyuşmazlık, ihtilaf veya hak talebi halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

9-Son Hükümler

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesini ziyaret etmeden önce yukarıdaki “Kullanım Koşulları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nı okuduklarını geri dönülmez bir şekilde kabul eder, beyan ve taahhüt eder; yukarıda listelenen tüm gerekliliklere uyacaklarını; ÜNİVERSİTE’nin içeriğinin, tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarımızın Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin delil teşkil edeceğini.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin Üniversiteniz tarafından kanuna ve yukarıdaki ilkelere uygun olarak aynı amaçlarla toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına rıza gösteriyorum.

Biz kimiz

Önerilen metin: Web sitemizin adresi: https://istanbularel.edu.tr.

 

Yorumlar

Önerilen metin: Ziyaretçiler sitede yorum bıraktığında yorum formunda gösterilen verileri ve ayrıca istenmeyen yorum tespitine yardımcı olmak için ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı bilgisi metnini de toplarız.

E-posta adresinizden oluşturulmuş anonimleştirilmiş bir metin (hash olarak da adlandırılır) Gravatar hizmetine, servisi kullanıp kullanmadığınızı görmek için, sağlanabilir. Gravatar servisinin gizlilik politikası şu adrestedir: https://automattic.com/privacy/. Yorumunuzun onaylanmasından sonra profil resminiz yorumunuzla birlikte herkese görünür.

 

Ortam

Önerilen metin: Görselleri web sitesine yüklerseniz, gömülmüş konum verileri (EXIF GPS) içeren görseller yüklemekten kaçınmalısınız. Web sitesi ziyaretçileri, web sitesindeki görsellerden herhangi bir konum bilgisini indirip çıkarabilir.

 

Çerezler

Önerilen metin: Sitemize bir yorum bırakırsanız, isminizi, e-posta adresinizi ve web sitenizi çerezlerde kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bunlar size kolaylık sağlamak içindir, böylece başka bir yorum bıraktığınızda bilgilerinizi tekrar doldurmanız gerekmez. Bu çerezler bir yıl süresince kalır.

Eğer giriş sayfasımızı ziyaret ederseniz, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir çerez ayarlayacağız. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve tarayıcınızı kapattığınızda atılır.

Giriş yaptığınızda, giriş bilgilerinizi ve ekran görüntüleme seçiminizi kaydetmek için birkaç çerez kaydedeceğiz. Giriş çerezleri iki gün ve ekran seçenekleri çerezleri bir yıl boyunca kalır. “Beni hatırla” seçeneğini seçereniz, girişiniz iki hafta boyunca devam eder. Hesabınızdan çıkış yaparsanız, giriş çerezleri kaldırılacaktır.

Bir makaleyi düzenler veya yayınlarsanız tarayıcınıza ek bir çerez kaydedilir. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve sadece düzenlediğiniz makalenin yazı kimliğini gösterir. 1 gün sonra zaman aşımına uğrar.

 

Diğer sitelerden gömülen içerik

Önerilen metin: Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, görseller, makaleler, vb.) Içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi, tam olarak aynı şekilde davranır.

Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş şeklide takip yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkleşiminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir.

 

Verinizi kimlerle paylaşıyoruz

Önerilen metin: Parola sıfırlama isteğinde bulunduğunuzda, IP adresiniz sıfırlama e-postasına eklenir.

 

Verilerinizi ne kadar süre tutarız

Önerilen metin: Bir yorum bırakırsanız, yorum ve meta verileri süresiz olarak saklanır. Böylece, takip eden yorumlarınızı denetim kuyruğunda tutmak yerine otomatik olarak tanıyabilir ve onaylayabiliriz.

Web sitemize kayıt yaptıran kullanıcılar için (varsa) kullanıcı profilinde sağladıkları kişisel bilgileri de saklarız. Tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini istedikleri zaman görebilir, düzenleyebilir veya silebilir (kullanıcı adı değiştirme hariç). Web sitesi yöneticileri de bu bilgileri görebilir ve düzenleyebilir.

 

Verileriniz üzerindeki haklarınız neler

Önerilen metin: Bu sitede bir hesabınız veya yorumlarınız varsa, bize sağladığınız veriler dahil olmak üzere, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin dışa aktarılmış bir dosyasını almayı isteyebilirsiniz. Ayrıca, hakkınızda tuttuğumuz tüm kişisel verileri de silmeyi isteyebilirsiniz. Bu, idari, yasal veya güvenlik amaçlarına uymak zorunda olduğumuz hiçbir veriyi içermez.

 

Verinizi nereye gönderiyoruz

Önerilen metin: Ziyaretçi yorumları otomatik istenmeyen yorum algılama servisi aracılığıyla kontrol edilebilir.