fbpx

Hizmetlerimiz

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER

Hukuk Müşavirliğinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

 

1. Rektörlük, Genel Sekreterlik ve diğer birimlerden intikal eden ve hukuki, mali, idari ve cezai sonuç doğurabilecek tüm konular hakkında hukuki görüş bildirmek,

2. Hukuki ihtilaflara meydan vermemek için, Üniversite menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıklara çözüm getirici hukuki tedbirleri zamanında almak,

3. Üniversite adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların, hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve üniversite menfaatleri doğrultusunda yapılmasında yardımcı olmak,

4. Üniversite personeli hakkında veya diğer konularda düzenlenen ve Rektör ve Genel Sekreter tarafından havale edilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek mevzuatın gerektirdiği takibat ve işlemleri ifa etmek,

5. Rektörlükçe görüş alınmak üzere gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında hukuki görüş bildirmek,

6. Üniversite leh ve aleyhindeki her türlü dava ve icra takiplerini merkezden veya gerektiğinde mahallinde takip etmek,

7. Üniversite adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden üniversiteye yapılacak tebliğlere cevap vermek,

8. Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Üniversiteyi temsil etmek,

9. Rektörlük Makamınca verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.