fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finans Yönetimi

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Eğitim Süreci

 

Binlerce yıldan beri varlığını sürdüren muhasebe mesleği, bilim, teknoloji ve ticaretin gelişmesine paralel olarak sürekli gelişme göstermektedir. 21. yüzyılda hâkim olan küresel ekonomik düzende yatırımcılar, yatırım yapacakları ülkelerdeki işletmelerin tabi olduğu muhasebe, finans, vergi mevzuatı gibi pek çok konuda bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar.

 

Küreselleşme olgusunun en önemli sonuçlarından biri olan çok uluslu şirketlerin dünyanın her yerinde ticari ve sınai faaliyet göstermesiyle birlikte muhasebe, finans, vergi konularında mali danışmanlık hizmeti verecek meslek mensuplarının önemi artmıştır.

 

Küreselleşme, muhasebe mesleğinde uluslararası düzeyde muhasebe, denetim ve etik standartlarının uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. İlgililere (İşletme yöneticileri, yatırımcılar, devlet, bankalar, kredi kuruluşları, çalışanlar vb.) işletmelerin mali yapıları hakkında verilecek bilginin doğru ve tarafsız bir şekilde aktarılmasına duyulan gereksinim, muhasebenin kamusal önemini arttırmaktadır.

 

Bir ülkede yolsuzlukla mücadelede muhasebe denetiminin önemi büyüktür. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemizde denetim yapacak meslek mensuplarına ihtiyaç artmıştır. Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümünde; teorik ve uygulamaya dönük olarak muhasebe, finans, vergi, denetim gibi temel alan derslerinin yanı sıra, mesleğin gereklerini yerine getirebilecek düzeyde hukuk, işletme, iktisat alanlarında gerekli eğitim verilir.

 

Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü, alanı ile ilgili konularda ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip, insan ilişkilerine önem veren ve güncel olaylara ve çevreye karşı duyarlı, yeniliklere ve gelişime açık, rekabetçi, alanı ile ilgili fırsatları önceden görüp değerlendirebilen, zor şartlarda isabetli karar verebilen, sürekli öğrenmeyi ilke edinen, kamu sektöründe ve özel sektörde ya da bağımsız olarak faaliyet gösterecek, mali müşavir, denetçi, Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı, ara ve üst kademe yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Avantajları

 

4 yıllık eğitim sürecinde öğrencilere mesleki alanda seçkin akademisyenlerle uluslararası düzeyde eğitim verilmektedir. 1. Yılda bölüm için gerekli temel dersler verilmektedir. 2. Yıl temel derslerin yanında öğrencilerimizin yetkinliklerini geliştirerek iş hayatında rekabet üstünlüğü sağlamalarını amaçlayan Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Mesleki Sorumluluk ve Etik, Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik, Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri, Araştırma Yöntemleri gibi dersler verilmektedir. 3. ve 4. Yılda meslek dersleri ağırlıklı olarak verilmektedir.

 

Mesleki İngilizce dersi kapsamında muhasebe ve yönetim alanında İngilizcenin etkin bir şekilde kullanılabilmesine yönelik çeviri, raporlama, ticari yazışma yöntem ve usulleri öğretilmektedir. Öğrencilerimizin 30 iş günü işyerinde uygulama yapmaları zorunludur. Bu sayede öğrencilerimiz okulda öğrendikleri bilgileri iş hayatına uygulama becerilerini geliştirerek çalışma hayatına uyum sağlayacaklardır.

 

Öğrencilerimiz gerekli koşulları sağladıkları takdirde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki diğer bölümlerle yan dal veya çift ana dal programından faydalanabilirler. Ayrıca öğrenimlerinin bir kısmını Erasmus Programı çerçevesinde üniversitemizin öğrenci değişim anlaşması yapmış olduğu üniversitelerde sürdürerek değişik kültürleri tanıma fırsat bulabilirve geniş bir vizyon kazanabilirler.

 

Bölümümüzde, 4 yıllık eğitim öğretim süresince çeşitli sektörlerden gelen alanında uzman kişilerin bilgi birikim ve deneyimlerini öğrencilerimizle buluşturarak onların kariyer gelişimlerine katkı sağlanmaktadır.

 

Çalışma Alanları

 

Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü mezunları; kamu sektöründe veya özel sektörde faaliyet gösteren tüm işletmelerin muhasebe, finans, denetim bölümlerinde, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda, bankacılık ve sigortacılık sektöründe yönetici ve yönetici yardımcısı unvanlarıyla istihdam edilmektedirler. Mezunlar, mesleki yeterlik sınavını kazanmak koşuluyla, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir ve bunun devamında gerekli koşulları sağlamak şartıyla Yeminli Mali Müşavir olabilmektedirler.

 

Ayrıca öğrenciler, mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak akademik kariyer yapabilir, üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilirler.

 

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler