fbpx
İletişim Fakültesi

Program Ölçütleri

Görsel İletişim Tasarımı

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir.

 • İletişim alanı ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar.
 • Görsel iletişimin gerektirdiği ileri düzeyde tasarımın temel ilke ve elemanlarını tanır.
 • Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin kavramları temel düzeyde tanımlar.
 • İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası konuları kavrar.
 • Kuram ve uygulamayı bütünleştirerek tasarım işlemlerine uygular.
 • Görsel sanat, tasarım alanına ilişkin yöntem ve teknikleri uygular.
 • Çözümlemeye dayalı yorumlama ve sunma becerisini kullanır.
 • Görsel tasarım uygulamaları kapsamında modern teknoloji içinde kullanılacak araçları seçer.
 • Görsel iletişim tasarımı alanındaki uygulamalar için bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını uygular.
 • Bilgisayar ortamında iki ve üç boyutlu modellemeleri tasarlar.
 • Tasarıma ait estetik kuralları kavrar.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
 • Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
 • Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyi’nde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.
 • Yaşam boyu öğrenme gerekliliğini savunur.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyuruları



İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler