fbpx

Eğitim Komisyonu

ÜNİVERSİTE

KURULLAR ve KOMİSYONLAR

Üniversitemiz eğitim öğretim ile ilgili süreçlerin yürütülmesinde Senato ve Rektör’ün danışma organı olarak görev yapan Eğitim Komisyonunun görevleri aşağıda listelenmiştir.

 

(Eğitim Komisyonu Usul ve Esaslar MADDE 6):

 

1.Akademik birimlerin (fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm, program, anabilim dalı, bilim dalı, araştırma ve uygulama merkezi vb.) açılması, kapatılması veya birleştirilmesi önerisine ilişkin gerekli incelemeyi yapmak ve senatoya görüş bildirmek.

2.Yeni bölüm/anabilim dalı/önlisans, lisans ve lisansüstü program açma öneri dosyalarını incelemek ve senatoya görüş bildirmek.

3.Akademik birimlerin Eğitim-Öğretim planlarında yeni ders açılması/mevcut dersin kapatılması/var olan derslerde (ad, kod, içerik, AKTS vb) değişiklik yapılması öneri dosyalarını incelemek ve senatoya görüş bildirmek.

4.Üniversitenin Eğitim-Öğretimi ile ilgili yasal düzenlemeleri (yönetmelik, yönerge, esas ve ilkeler vb.) konusunda görüş bildirmek.

5.Akademik birimlerin hazırladığı Eğitim-Öğretim/İş Yerinde Uygulama/Staj/Yaz Öğretimi vb. yönetmelik, yönerge veya uygulama usul ve esaslarına ilişkin taslakları inceleyerek senatoya görüş bildirmek.

6.Üniversitede öğretimin niteliğini geliştirmek amacıyla “Eğiticinin Eğitimi” kapsamında toplantılar düzenlenmesi için öneriler oluşturarak senatoya sunmak.

7.Üniversitede Eğitim-Öğretimin niteliğini geliştirmek amacıyla birimlere göre lisans öğrencilerinin giriş derecesi, öğretim elemanı kapasitesi, öğrenci kontenjanı, yatay geçiş, dikey geçiş, öğrenci ve mezun sayısı, derslik/laboratuvar vb. fiziki olanaklara ilişkin çeşitli raporlar hazırlayarak senatoya sunmak,

8.Her akademik dönem için, bir önceki yarıyıl içinde birimlerden “Ders Öğretim Elemanı Görevlendirilmesi (Ek 1)”. “Öğretim Elemanı Ders Yükü Dağılımı (Ek 2)” ve haftalık ders planına ait formların toplanması ve arşivlenmesini sağlamak.

9.Eğitim öğretim dönemi süresince ders öğretim elemanı görevlendirilmesinde değişiklik olması durumunda, akademik birimlerden “Ders Öğretim Elemanı Değişikliği Öneri Formu (Ek3)” ile taleplerin alınması ve arşivlenmesini sağlamak.

10.Akademik birimlerinin önerileri doğrultusunda Akademik Takvimi belirleyerek Senatoya sunmak,

11.Eğitim-öğretim süreçlerinde Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem al (PUKÖ) döngüsünün yürütülmesinde rehberlik etmek ve izlemek.

12.Rektörlük tarafından yönlendirilen konuları incelemek ve görüş bildirmek.

Arel Duyurular