fbpx
İletişim Fakültesi

Yayınlar

Görsel İletişim Tasarımı

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İLETİŞİM FAKÜLTESİ

COVID-19 PANDEMİSİ BAĞLAMINDA DÜNYA ve TÜRKİYE’DE KARİKATÜRLER: BİR GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME ÖRNEĞİ (Bölüm Yazarı Enes Dönmez): Covid-19 Pandemisi sonrası sosyal ağlar ve medya üzerinden kriz iletişimi üzerine hazırlanan bir çok farklı bölümden oluşan derleme kitapta, Dünya ve Türkiye’de pandemi ile ilgili hazırlanmış popüler karikatürler göstergebilimsel olarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular metinlerarası ve yapısökümsel bir biçimde yorumlanmıştır.

Türkiye’de Yeni Nesil Televizyon Yayıncılığı: Netflix Serüven (Bölüm Yazarı Enes Dönmez): Editörlüğünü Doç. Dr. Kenan Duman’ın yaptığı Netflix Etkisi Dijital Çağda Ekran Kültürü adlı derleme kitapta Netflix’in Dünya’da ortaya çıkışı, televizyon yayıncılığını dönüşüme uğratması ele alınmıştır. Ayrıca Türkiye’ye gelmesiyle birlikte yerli içeriklerin oluşumunda da önemli katkılar sunmuştur.

Z Kuşağı Eşitlik ve Reklam Tasarımları (Yazar: Begüm Aylin ÖNDER)Bugüne kadar onlar hakkında milyonlarca haber, makale ve kitap yazıldı. Kimilerine göre mesafeli kimilerine göre ise teknolojinin esiriydiler.

Sahi kim bu bireyler?

Sınırların buharlaştığı, bilginin ise giderek özgürleştiği ve kontrolsüzce dolaşabildiği bağlantılı bir dünyada büyüyen bir kuşaktan bahsediyoruz; Z kuşağı! Namı diğer Dijital Yerliler! Elinizde tuttuğunuz bu akademik çalışma, teknolojiyi hayatın doğal seleksiyonu içinde doğal bir ihtiyaç olarak gören ve bilinenin aksine dünyayı değiştirebilecek güçleri olduğuna inanan ve bu konuda birbirinden farklı kaynaklara sahip, görsel birer öğrenici olarak karşımıza çıkan; fırsat eşitliği, adalet gibi konulara hassasiyet gösteren; ekosisteme duyarlı, aktivist ve görüşlerini sonuna kadar savunan, dünyanın en kalabalık nüfusunu oluşturan bu kuşağa yakın bir perspektiften bakıyor. Kuşağın sosyal sorunlara bakış açısını reklam tasarımları üzerinden bilişsel ve duygusal ilgilenimleri bağlamında ele alan çalışmada aynı zamanda uzman görüşlerine de yer veriliyor. Teknolojik yıkımların ardından değişen ve gün be gün yeniden yapılanan dünyada kendinden önceki kuşaklarla keskin çizgilerle ayrılan Z kuşağı konusu araştırma kapsamında tüm detayları ile ele alınıyor. Yapılan derinlemesine mülakat ve saha çalışmaları sonucunda eşitlik temasına bağlı grafik ürünler üreten bu çalışmanın iletişim, grafik ve reklam dünyasına yeni bir bakış açısı kazandıracak bulgular ile bezendiği düşünülüyor. (Tanıtım Bülteninden)

Propaganda – Afiş Sanatının İdeolojik Bir Aygıt Olarak Söyleme Tezahürü (Yazar: Begüm Aylin ÖNDER)

2022 yılında Siyal Kitabevi’nden çıkan “Propaganda Afiş Sanatının İdeolojik Bir Aygıt Olarak Söyleme Tezahürü” adlı bu kitap, geçmişten günümüze iletişimi sağlayan görsellerin ve dilin entegre ettiği söylem modellerinin hakikatini tartışmaya açan ve sistemler üzerindeki çıkar mekanizmalarına göre değişim gösteren propaganda ile üretilmiş afişlerin alt metnine odaklanmamıza ve anlamamıza olanak tanımakta; aynı zamanda  afiş sanatının kurgusunda yer alan mesaj taşıyıcı imgenin düşünsel alt yapısının altını kalın çizgilerle belirleyerek çarpıştırmaktadır. Bu bağlamda kitap, geçmişte yaşanan olayların referansı ile çıkar mekanizmalarına göre üretilen ve propaganda malzemesi olarak kullanılan afiş sanatının söyleme ilişkin nasıl etkiler yarattığını, tasarım aşamasında mesajın nasıl kurgulandığını, günümüzün güncel bir olayı üzerinden derinlemesine ele alarak irdelemesi açısından alana önemli katkılar sunmaktadır. Eserin aynı zamanda sosyolojik, kültürel ve felsefik açıdan çok yönlü okumaların önünü açması nedeniyle alan yazına sunduğu disiplinler arası katkılar sunmaktadır.

Evren Ötesinde Deneyim ve Katılım Temelli Sanatın Yükselişi (Bölüm Yazarı, Begüm Aylin Önder):

Editörlüğünü Doç. Dr. Ahmet GÜVEN ve Mehmet Sinan TAM’ın üstlendiği “Alternatif Dijital Evren Metaverse-I “Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik” adlı iki ciltten oluşan derleme kitapta 15 metnin yer aldığı Alternatif Dijital Evren Metaverse I isimli kitap, mevcut Metaverse platformlarının durumuna ilişkin bir metinle başlamaktadır. Metaverse’yi sosyolojik bir tahlille ele alan çalışmayı neuralink, nöroteknolojiler ve algoritmik yönetim ile dijital okuryazarlıkla ilgili iki adet çalışma takip ediyor. Biri ruh sağlığına olan olası etkiler; diğeri ise duygusal ve ikili ilişkiler olmak üzere Metaverse ve psikoloji ilişkisine dair iki metinden hemen sonra meselenin sanat boyutuyla olan durumu tartışılmıştır. Katılım temelli sanat, sinema ve gerçeklik çerçevesinde yürütülen Metaverse ve sanat tartışmasını içeren metinlerden sonra gazeteciliğin Metaverse ile olan sürükleyici dönüşümü, teknoloji ve modanın Metaverse’de yansımalarını ele alan üç metin geliyor. Metaverse ve etik sorunlar, Metaverse ve güvenlik ve Metaverse’ün hukuki boyutlarının yer aldığı son metinler ile ilk cilt “Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik” alt başlığıyla tamamlanmıştır. Eser içinde Doç. Dr. Begüm Aylin Önder tarafından kaleme alınan “Evren Ötesinde Deneyim ve Katılım Temelli Sanatın Yükselişi” başlıklı bölümde yazar, vaatleri açısından oldukça geniş bir spektruma sahip bu meta-evrenin tüm dijital öğeler, bir arada ve kolektif şekilde olduğundan bahsetmektedir. Bu kapsamda ele alınan çalışmada çok boyutlu ve çok yönlü sanal dünyaların sanatsal pratikler üzerinden değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmada, fiziksel dünyanın kısıtlamalarına karşı evren ötesinde yaratılan kurgusal düzlemde sanatın zaman ve uzamdan bağımsız kişi ya da grup etkileşimini sağlayan katılım temelli çok yönlü iletişim ve ilişki bağları üzerinden dağınık ancak bir bütün oluşturacak şekilde yeniden yaratılması ele alınarak çalışmanın sorusu “Evren ötesi düzlemde yaratılan sanat ile gerçeklik arasında algısal bir fark var mıdır?” şeklinde belirlenmiştir. Seçmece bir yöntem kullanılarak geliştirilen çalışmada amaç, gerçek dünyanın taklidi olan bağlar aracılığıyla yaratılan ve tekrar edilemez varlıklar olarak üretilen sanat eserlerinin form, içerik, yaratım ve sergileme süreçlerini kapsayan bağlamsallık kritiğine dikkat çekmektir. Çalışmanın çok yönlü örnekler üzerinden değerlendirilmesi ve sanat-gerçeklik arasındaki algısal ilişkiyi sorgulatması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Dijitalleşen Futbol Maç Yayıncılığı: Exxen Örneği Üzerinden Bir İnceleme (Bölüm Yazarı, Begüm Aylin Önder- Turgay Yavaş):Editörlüğünü Nur Emine Koç’un üstlendiği Nobel Bilimsel’den 2022 yılında çıkan “İletişimin Dijital Hali” adlı kolektif çalışmada 15 bölüm yer almaktadır. Begüm Aylin Önder ve Turgay Yavaş tarafından Dijitalleşen Futbol Maç Yayıncılığı: Exxen Örneği Üzerinden Bir İnceleme” başlığıyla gerçekleştirilen çalışma Exxen dijital platformu kullanıcılarının kullanım pratikleri ve deneyimlerini tespit etme amacındadır. Çalışma kapsamında, farklı yaş gruplarına ve farklı sosyo-ekonomik duruma sahip 15 Exxen platformunu kullanıcısı ve üyeleri ile derinlemesine mülakat tekniği kullanılarak görüşmeler yapılmış olup çalışma, elde edilen bulgular doğrultusunda dijital platformlardaki yeni gelişmeleri, izleyici kitlesi üzerinden inceleyerek, değerlendirmiştir.
Dijital Yeniden Üretim Çağında İmge ve Auranın Geri Dönüşü: Block Zinciri ve NFT/ Kripto Sanat (Bölüm Yazarı, Begüm Aylin Önder)Editörlüğünü Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ ve Doç. Dr. Hicran Özlem ILGIN’ın üstlendiği “A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları-7” adlı kolektif çalışma toplam 25 bölümden oluşmaktadır. Begüm Aylin Önder tarafından kaleme alınan “Dijital Yeniden Üretim Çağında İmge Ve Auranın Geri Dönüşü: Block Zinciri Ve Nft/ Kripto Sanat” adlı bölümde yazar, Walter Benjamin’in (1892-1940), Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı (1936) başlıklı makalesinde yer alan argümanlardan; “aura” (hale), “burada olma/buradalık”, “biriciklik”, “kült değer” ve “mabet değer” kavramları günümüzün fenomen ifade biçimlerinden biri olan “kripto sanat” üzerinden ele alınmıştır. Tarihsel sürece bağlı olarak gelişen tekniğin eserlerde anlamın oluşumu ne derece etkilediğine değinen çalışma, teknolojinin iletişime etkisine kısmen değinmekte ve yaşanan paradigma kırılmalarından özellikle internet öncesi ve sonrası süreçte sanatın yeniden üretilmesi, çoğaltılması ve dolaşıma sokulmasıyla imgenin kazandığı anlamları ele almaktadır.  Çalışmanın odak noktasını, kripto sanat, eşsiz varlıkların üretim sistemi, yöntemi ve platformları Blokzincir (Blockchain) ekolojisine bağlı olarak çalışan ve dijital ekonominin parçalarından biri haline gelen Non-Fungible Token (NFT) teknolojisi oluşturmaktadır. Bu açıdan çalışmanın sorusu, “dijital NFT teknolojisi ile üretilen sanat eserlerinin “aura”sı farklı bir şekilde değerlendirilebilir mi?” şeklindedir.  NFT teknolojisi kullanılarak üretilen ve seçmece yöntemle belirlenen eserler örneklenerek bu teknolojide kullanılan akıllı sözleşmelerin eserin biricikliğine sağladıkları avantajlar üzerinden değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Bilim İletişimi Sağlayıcılarından Bilimsel Çocuk Dergilerini Doğru Okumak (Bölüm Yazarı, Begüm Aylin Önder)2022 yılında editörlüğünü Prof. Dr. Şükrü Balcı ve Doç. Dr. Hasan Çiftçi’nin üstlendiği “A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları -6” adlı kitap 15 bölümden oluşmaktadır. Begüm Aylin Önder tarafından “Bilim İletişimi Sağlayıcılarından Bilimsel Çocuk Dergilerini Doğru Okumak” başlığıyla kaleme alınan bölümde yazar, özellikle 20. yüzyıl ile birlikte radikal bir değişim gösteren kitap, dergi ve gazetelerde tasarım artık içeriğin bütünleyici ana elemanları haline geldiğini belirtmekte günümüzün yeni teknolojilerinin grafik tasarım alanını doğrudan etkilemesi ile görsel iletişimi iyileştirmek maksadıyla yeni nosyonların, fikir ve biçimlerin ortaya çıkmasına olanak tanıyarak basılı olan her türden iletişim aracının bundan böyle hem yaratıcı bir şekilde biçimsel hem de içerik sağlayıcı olarak rol edinmesine olanak tanıdığından bahsetmektedir. Yazar bu durumu çocuk kitapları ve dergileri açısından değerlendirildiğinde ise bu tür iletişim aracılarının içerikleri kadar biçimsel/tasarımsal özelliklerinin de bilhassa bilim iletişimi açısından büyük önemi bulunduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda çalışma kapsamında çocukların bilişsel, davranışsal ve duyuşsal gelişimlerini desteklemek ve onları topluma yararlı bir bireyler olarak yetiştirmek amacıyla aylık olarak, yazılı ve görsel metinlerden oluşan bu dergilerin yarattığı etkileşim açısından incelemesi yapılmıştır. Çalışmada çocuklara yönelik hazırlanan bilimsel bilgi temelli “Bilim Çocuk”, “Popular Science Çocuk”, ve “Araştırmacı Çocuk” dergilerinin bilim iletişimi açısından değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada görseller dünyasında büyüyen ve her gün milyonlarca bilgiye maruz kalan çocukların bilim iletişimi kapsamında geliştirilen dergiler sayesinde aldığı/alacağı bilgilerin nasıl görselleştirildiğini, tasarım ilkelerine uygunluğunu yarattığı etkileşim bağlamında tartışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada görselokuryazarlık ve görsel tasarımın ne denli önem taşıdığını ortaya çıkartılması hedeflenmiştir.

Violence Against Women İn The Turkish Press, Ethical Value Attitude İn The Awareness Raising Process: An Analysis Of Academicians (Bölüm Yazarı, Begüm Aylin Önder)

2022 yılında Peter Lang Yayınevinden İngilizce olarak çıkan ve Scopus’ta taranan editörlüğünü Nur Emine KOÇ ve Ayşegül Akaydın Aydın’ın üstlendiği “Women Studies” adlı kitap 15 bölümden oluşmaktadır. Begüm Aylin Önder tarafından “Violence Against Women In The Turkish Press, Ethical Value Attitude In The Awareness Raising Process; An Analysis Of Academicians” başlığıyla kaleme alınan bölümde yazar, 21. yüzyılın postmodern dünyasında, teknolojinin gözetimi mümkün kıldığı bir ortamda, bireyin en özel bilgileri dahil olmak üzere tüm bilgiler, ideolojik araçlar aracılığıyla sunulmakta ve toplum bu ideolojik inşa sürecine isteyerek katılabildiğini ifade etmektedir. Bu bağlamda çalışma, Türk basılı medyasının şiddet içerikli medya görüntüleri ve haber söylemlerinin etik değerlere ne kadar önem verdiğini anlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, Türk basılı medyasını temsil eden ulusal gazetelerde yer alan haber içerikleri ve fotoğrafları incelerken, kadına yönelik şiddeti haberlerde nasıl ele aldığını karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirmeyi hedeflemekle beraber, haber fotoğraflarının temsilleri ile haber söylemlerinin alıcılar üzerindeki etkilerini odaklanarak, odak gruplu vaka analizi yöntemini kullanmıştır. Bu kapsamda, Roland Barthes’ın fotoğraf okumalarındaki “Studium” ve “Punctum” kavramlarını kullanarak, haber içeriğinde seçilen fotoğraf görüntülerinin iç ve dış anlam inşalarını nasıl etkili bir şekilde yansıttığını ortaya çıkarmayı amaçlayan çalışmada erkek ve kadın bireyler ile gerçekleştirilen görüşmelerde, farklı sosyo-kültürel özelliklere sahip katılımcıların, haber ve haber görüntüleri ile karşılaşmadan önce ve sonra verdikleri tepkiler, Barthes’ın kavramlarına göre değerlendirmeleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara istinaden çalışmada medyanın şiddeti sunma biçimi, kamuoyunda şiddet üzerine kurulan söylemin meşruiyetini artırmaktadır sonucuna ulaşılmıştır.
Bilim İletişimi Bağlamında Çocuklara Yönelik Hazırlanan Kitap Kapaklarının Görsel Tasarım Açısından Değerlendirilmesi; Örnekler Üzerinden Bir Analiz. (Bölüm Yazarı, Begüm Aylin Önder)Editörlüğünü Müge Öztunç’un yaptığı “Bilim İletişimi Toplumsal Etkileşim Ve Dijital Dönüşüm” adlı kolektif çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Begüm Aylin Önder tarafından kaleme alınan “Bilim İletişimi Bağlamında Çocuklara Yönelik Hazırlanan Kitap Kapaklarının Görsel Tasarım Açısından Değerlendirilmesi; Örnekler Üzerinden Bir Analiz” başlıklı çalışmasında yazar, çocuklara yönelik popüler bilim kitaplarını göstergebilim, dilbilim, iletişim ve görsel iletişim tasarım ilişkisini ortaya çıkarmak amacıyla inceleyerek bu kitapların tasarımlarına ait sorunları ortaya koymuştur. Özellikle bilimsel bilginin görsel anlatımının önemine değinen Önder, yaş gruplarının zihinsel ve duygusal gelişimlerine uygun, görsel açıdan zengin ve tasarım açısından ise kaliteli yayınların ortaya çıkartılabilmesi için araştırma verilerine dayanarak öneriler sunmuştur.

Yazılan Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makalelerİle Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

 

Önder, B., A. ve Koç N., E., (2023). The Use Of Artıfıcıal Intellıgence Image Models In Electıon And Propaganda Processes As A Disinformation Problem In Algorithmic Societies (Uluslararası, Özet Bildiri, Yayın Yeri: TRIER UNIVERSITY TRANSFORM 2023 CONFERENCE SUSTAINABILITY, ART DESIGN , 2023)

Önder, B., A. (2023). Afet odaklı iletişimde infografik kullanımı: Z kuşağının 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerini Alımlama Biçimleri Üzerinden Bir Analiz. 3. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu. (Türkçe, Ulusalarası, Özet Bildiri.)

Önder, B., A. ve Yıldırım, R. (2023). Dijital sanat tasarım üretimlerinde “Midjourney” etkisi. 3. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu. (Türkçe, Ulusalarası, Özet Bildiri.)

Önder, B., A. ve Ayas, D. (2022). Dijital bağımlılığın içerik üretimine etkisi: medya çalışanları üzerinden bir analiz. Mediarts Medya ve Sanat Çalışmaları Dergisi, 4, (Türkçe, Ulusal, Hakemli Dergi, Bilimsel Makale). https://www.mediartsdergi.org/4-sayi-guz-2022.

Önder, B., A., (2021). Reklam kampanyalarında etkileşimli iletişimin silahı: oyunlaştırma. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 1-40.        Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iausos/issue/60205/870106.  (Türkçe, Bilimsel Makale).

Önder, B., A., (2021). Gerçek ve anlam arasında etkileşim yaratma tekniği; anamorfik illüzyon. İletişim Çalışmaları Dergisi, 7(2): 219-261. DOI: 10.17932/IAU.ICD.2015.006/icd_v07i2002.  (Türkçe, Bilimsel Makale).

Önder,           B.,       A.        (2021).             Using the concept of “social distancing” in advertising designs: a comparative analysis. Prof. Dr. Deniz Yengin ve Asist. Prof. Dr. Ayşegül Akaydın Aydın (Ed.), CTC 2021, Communication and Technology Congress, (Special Edition) içinde, (pp.89-114). ISBN:978-88-87729-70-2.  Editografica: Italy. (İngilizce, Bilimsel Makale/ Tam Metin, Sözlü Sunum).

Önder, B., A. ve Aydın A., A., (2022). Rusya-Ukrayna savaşını yazılı basının bir unsuru olan fotoğraf üzerinden okumak. İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi II. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu (Mass) içinde, (s: 105- 106)., İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi, 26-27 Mayıs 2022.  (Türkçe, Sözlü Sunum, Özet Bildiri).

Önder, B., A., (2022). Tüketimde sürdürülebilir çözüm: grafik tasarım ürünler üzerinden bir değerlendirme. Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kılıç ve Arş. Gör. Esra Sayın (Ed.), USBK 2022 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, 10-11 Mart 2022, İstanbul Bildiri Özleri Kitabı içinde, (s. 57- 58). (Türkçe, Sözlü Sunum, Özet Bildiri).

Özkara, U., Z. ve Önder, B., A., (2022). Simülasyon tabanlı uygulamaların öğrenme üzerindeki etkisi. Prof. Dr. Aysel Aziz (Ed.), Yeni Yüzyılda İletişim Kongresi 2022 Özet Bildiri Kitabı içinde, (s.32). https://yyik.yeniyuzyil.edu.tr/dosyalar/ozet-bildiri-kitapcigi-v2.pdf.

Önder,           B.,       A.,       (2021).           Görsel üretim sürecinde generatif etki; yapay tasarım. Dr. Mehmet Zeki Uyanık (Ed.), Ispec 6th International Conference on Social Sciences and Humanities, May 16-18, 2021 / Siirt University (The Proceedings Book) içinde, (s. 158-190) ISPEC Yayınevi, https://www.ispecongress.org/_files/ugd/d0a9b7_814f4285781f4eba8f4fd8f57b20afe5.pdf. Türkçe (Sözlü Sunum/ Tam Metin).

Önder, B., A. ve Duru, F. (2018). Grafik tasarım uygulama sürecinde lenticular baskı tekniğiyle geliştirilen reklam afişlerinin hedef kitle üzerinde etkisinin anlatısal ve tematik çözümlenmesi; bir açık hava reklam kampanyası örneği. Prof. Dr. Erdoğan Köse ve Dr. Öğr. Üyesi Orhan Sevindik (Ed.), İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, 6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu içinde,  (s. 263-290). 01-03 Kasım, İstanbul. (Sözlü Sunum/ Tam Bildiri özet.) https://cdn.istanbulc.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=263-290.pdf. (Türkçe, Sözlü Sunum, Tam Bildiri).

Önder, B., A. ve Çokuludağ, O., (2018). Eşı̇tlı̇k temalı reklam kampanyaları üzerı̇ne anlatısal ve tematı̇k bı̇r analı̇z; diesel markası “make love not walls” reklam fı̇lmi iletı̇sı̇ örneği. Prof. Dr. Turan Sağer (Ed.), V. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu Özet Kitapçığı içinde,

(s. 29-30). http://kayit.asoscongress.com/files/asos2018ist/Guzel_Sanatlar_Ozet_Kitapcigi.pdf. (Türkçe, Sözlü Sunum, Özet Bildiri).

Önder, B., A., Çokuludağ, O. ve Yüce, O. (2018). The Impact Of Social Media And Traditional Media in Syria Refugee And Migration Movements; Aylan Kurdi Sample, 2n International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities, ICONASH 2018 Istanbul: The Book of Proceedings & Abstracts 2nd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities içinde, (s. 104). 27th October 2018, İstanbul. (İngilizce Özet Bildiri,  Türkçe Sözlü Sunum).

 

Ulusal ve Uluslararası Kişisel/Solo ve Karma Sergiler/ Festivaller:

 

Ulusal ve Uluslararası Kişisel/Solo ve Karma Sergiler:

15 Ekim 2022- 22 Ekim 2022: Dr. Öğretim Üyesi Begüm Aylin ÖNDER, “Yüzleşme”, dijital teknik afişler, lenticular baskı (1 adet) ve enstalasyon (2 adet), İBB Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), Hanımeli Sergi Alanı, İstanbul / Türkiye. (Ulusal/ Kişisel Sergi) / Sergi sunum dosyası için ayrıca modellenmiş ve katalog dahilinde renderı alınarak video haline çevrilmiştir.

11 Ekim 2022- 18 Ekim 2022: Begüm Aylin ÖNDER, “Pain”, dijital teknik afişler, Gallery Apodec, Selanik /Yunanistan. (Uluslararası/ Kişisel Sergi)

26 Nisan 2021- 19 Mayıs 2021: Dr. Öğretim Üyesi Begüm Aylin ÖNDER, “Öteki taraftan”, Artırılmış Gerçeklik teknolojisi ile karışık dijital teknik afişler, Pinelo Art Gallery, İstanbul / Türkiye. (Ulusal/ Kişisel Sergi)

 

Uluslararası Karma Sergiler / Festivaller:

Eylül 2022- Kasım 2023: Begüm Aylin Önder, “The Violence Project 2022” New Media Fest., dijital teknik afiş, New Museum of  Networked Art, Curator: Wilfried Agriola. Cologne/ Almanya (Uluslararası/ Festival) Festivalde sergilenen dijital eser daha sonra dijital dergi kapağı olarak ilgili festival platformunda ziyarete açılmıştır. Çevrimiçi bilgi için: https://violence.nmartproject.net/destroy-magazine/

18 Ocak 2023- 18 Şubat 2023: Begüm Aylin Önder, “INUIT- Türk Karma Sergisi” Karma Sergi, dijital teknik afiş, Sanat Danışmanı: Doç. M. Taragay Ayçe, İstanbul Arel Üniversitesi, Arel Sanat Galerisi, Tepekent Yerleşkesi, İstanbul/ Türkiye (Uluslararası/ Karma Sergi)

 

28 Haziran 2022- 02 Temmuz 2022: Dr. Öğretim Üyesi Begüm Aylin Önder dijital teknik afiş, Küratör: Marmara Üniversitesi, GSF, Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Sevim Arslan, Uluslararası Sakız Adası Sanat Buluşmaları ll, Homerion Kültür Merkezi Sakızadası, Yunanistan. (Uluslararası/ Karma Sergi)

 

28 Haziran 2022- Devam Ediyor: Begüm Aylin Önder, dijital teknik afiş, The 3rd International Virtual Digital Art Exhibition, Asian Southeast Digital Art Association (ASEDAS) tarafından düzenlenen Reliance temalı karma çevrim içi sergi, https://asedas2022.commsci.psu.ac.th/gallery/cat?id=2&ArtworkSearch%5Bid%5D=&ArtworkSearch%5Bq%5D=begum. (Uluslararası/ Karma Sergi)

 

26 Mayıs 2022- 2023: Begüm Aylin Önder, dijital teknik afiş,  2. Medya ve Toplum Sempozyumu kapsamında “Dijital Huzursuzluk” Çevrim içi Görsel Sanat Sergisi, Jürili Sergi,  (Uluslararası/ Karma Sergi).

 

27 Mayıs 2022- 29 Mayıs 2022: Begüm Aylin Önder, dijital teknik afiş, New York- USA Uluslararası Grup Sergisi, Dacia Gallery, New York, ABD. (Uluslararası/ Grup Sergi)

 

13 Mayıs 2022- 16 Mayıs 2022: Begüm Aylin Önder, Club Unesco of Piraeus & Islands, Atina, Pinelo Art Galery, International Action Art (Atina) iş birliğiyle Uluslararası Karma Sergi, Atina, Yunanistan. (Uluslararası/ Karma Sergi)

2 Mayıs 2021- 25 Mayıs 2021: Begüm Aylin Önder, “Revival” Kağıt İşler Grup Sergisi Küratör:  Prof. Melihat Tüzün, Jürili Sergi, Kiev Tadzio Sanat Galerisi, Kiev/ Ukrayna. (Uluslararası/ Grup Sergi)

 

8 Nisan 2022- 23 Nisan 2022: Begüm Aylin Önder, Artist For World Peace (AFWP) Artists for World Peace Prints, Online Exhibition and Sale. Dijital teknik manipülasyon, New York: ABD. https://www.instagram.com/p/CcEQ6kaMakJ/. https://www.32auctions.com/organizations/68909/auctions/121564/auction_items/3681625. (Uluslararası/ Karma Sergi)

 

8 Ağustos 2022: No Name Collective (NNC), Begüm Aylin Önder, dijital teknik manipülasyon, The 2022 Peace Book – Volume,1, Jürili online sergi, seçilen işler online ve baskı olarak katalog içinde sergilenmiştir. https://en.calameo.com/read/006574650f2b12d03e875. Londra /İngiltere. (Uluslararası/ Karma Sergi)

 

2 Kasım 2021- 30 Kasım 2021: Dr. Öğretim Üyesi Begüm Aylin Önder, POMO III Uluslararası Posta Sanatı Sergisi, Sergi açılışı: 2 Kasım 2021- 30 Kasım 2021., Dijital teknik, Küratör: Doç. Dr. Hikmet Şahin Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Konya/ Türkiye. (Uluslararası/ Karma Sergi)

 

01 Kasım 2022- 30 Kasım 2022 : Dr. Öğretim Üyesi Begüm Aylin Önder, POMO IV Uluslararası Posta Sanatı Sergisi), Dijital teknik, Küratör: Doç. Dr. Hikmet Şahin Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Konya/ Türkiye. (Uluslararası/ Karma Sergi)

 

Ulusal Karma Sergiler:

21 Ocak 2023- 31 Ocak 2023: Begüm Aylin Önder, “3. Sanat ve Tarih Buluşması” Karma Sergi, dijital teknik afiş, Sanat Danışmanı: Murat Küçükkayalı, Antik Cisterna Sergi Salonu, Antik Hotel, İstanbul/ Türkiye (Ulusal/ Karma Sergi)

 

12 Ekim- 15 Ekim 2022: Begüm Aylin Önder, I. Opia Karma Sergi, dijital teknik afiş, Doart Gallery, Beşiktaş, İstanbul / Türkiye. (Ulusal/ Karma Sergi)

 

1 Ekim 2022- 12 Ekim 2022: Begüm Aylin Önder, “3. Disiplinlerarası Buluşma” Karma Sergi, dijital teknik afiş, Sanat Danışmanı: Murat Küçükkayalı, Antik Cisterna Sergi Salonu, Antik Hotel, İstanbul/ Türkiye (Ulusal/ Karma Sergi)

 

18 Ağustos 2022- 28 Ağustos 2022: Begüm Aylin Önder, “Invatition to Art / Karma Sergi”, dijital teknik afiş, Rumsos Gallery, Ataşehir Belediyesi, Ataşehir AVM, Cemal Süreya Etkinlik ve Sergi Salonu, İstanbul/ Türkiye.

 

20 Temmuz 2022- 02 Ağustos 2022: Begüm Aylin Önder, dijital teknik afiş, Küratör: Fatoş Ötenen, Bodrum Sergisi, Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi, Bodrum, Türkiye. (Ulusal/ Karma Sergi)

 

Danışmanlık, Küratörlük Yapılan Sergi ve Organizasyonlar:

 

29-30 Mayıs 2024- Düzenleme Kurulu- Jüri: Uluslararası Kongre- ICTADC2024 – Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Begüm Aylin Önder tarafından düzenlenen ve düzenleme kurulunda ayrıca; İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Biber, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kenan Duman, Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Enes Dönmez’in yer aldığı 1. Uluslararası İletişim, Teknoloji, Sanat ve Tasarım Kongresi (I st International Communication, Technology, Art and Design Congress- ICTADC) 29-30 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olup, kongrenin konuşmacıları arasında Prof. Dr. Lev Manovich, Prof. Dr. Micheal Shwertel ve Sanatçı Bager Akbay yer alacaktır. Yapay Zekâ ve Kültür Üretimi başlığıyla duyuruya çıkan kongre kapsamında “Çağlar Boyunca Sanat” temasıyla dijital bir sergi düzenlenecektir. Daha fazla bilgi için; ictadc.arel.edu.tr

 

9-15 Mayıs 2024- Küratör- Düzenleme Kurulu: Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen “100 Yılda Kadın Uluslararası Jürili Karma Sergi” tarihleri arasında gerçekleştirilecek sergide Doç. Dr. Begüm Aylin Önder hem düzenleme kurulu hem de sergi küratörlüğü görevindedir.

3-5 Mayıs 2024- Jüri: Dijital Detaylar tarafından düzenlenen “4. Culture and Art International Documentary Film Festival”de İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Begüm Aylin Önder jüri üyesi olarak yer almıştır.

3-5 Mayıs 2024- Jüri- Düzenleme Kurulu: “Sığınmacılar ve Yerlerinden Edilenler (Refugees& IDPs)” başlığıyla düzenlenen ve UNHCR iş birliğiyle gerçekleştirilecek afiş yarışması İstanbul Arel Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü, İstanbul Arel Üniversitesi Barış Çalışmaları Öğrenci Kulübü, Arel USAM, Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kulübü, Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenmiş ödüllü yarışmada Doç. Dr. Begüm Aylin Önder jüri üyesi ve düzenleme kurulundadır.

, 9-14 Ocak 2024- Jüri: Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen “100 Yılın Yansıması” adlı Uluslararası Jürili Karma Sergisinde Başkanı Doç. Dr. Begüm Aylin Önder jüri üyesi olmuştur.

  • 30 Kasım ve 1 Aralık 2023- Seminer: Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Begüm Aylin Önder, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi, TUBİTAK, Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından 29-30 Kasım ve 1 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenen “Bilim Filimleri Günleri” etkinliğinde seminer vermiştir. İlgili seminer ve etkinlik basında yer almıştır.

 

8 Aralık 2023- Jüri – Festival Sunumu: Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen 3. Uluslarası Haliç Goldenhorn Film Festivali Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Begüm Aylin Önder sunuculuğunda gerçekleştirilmiştir. Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Begüm Aylin Önder ilgili festivalde ayrıca jüri üyesi olmuştur. Festival basında yer almıştır.

 

 

20-27 Aralık 2023–  Küratörlük: Doç. Dilek Çulha’nın “Söylem Üstüne Söylem” adlı sergisi.

 

10 Haziran 2022—Sergi Tasarımı: Dr. Öğr. Üyesi Begüm Aylin Önder, Arş. Gör. Hatice Öksüz, Öğr. Gör. Bekir Akbal, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi, Tasarım Sergisi III, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Sanal Sergisi. Sergi Linki: https://iftasarim.aydin.edu.tr/tasarimsergisi/.

 

21 Nisan 2022- Saat: 14:00 – Etkinlik / Organizasyon ve Tasarım: Dr. Öğr. Üyesi Begüm Aylin Önder, Arş. Gör. Hatice Öksüz, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi, “Yansımalar ve Yalnızlık” temalı “Ali İhtiyar Sanal Fotoğraf Sergisi ve Film Gösterimi”, İletişim Fakültesi İAÜ Florya Yerleşkesi, D Blok Turuncu Salon.

 

30 Mart 2022- 12 Nisan 2022– Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Begüm Aylin Önder, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi, Tasarım Sergisi II, Tema: Toplumsal Cinsiyet, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İAÜ Florya Yerleşkesi, D Blok Fuaye Alanı.

 

5 Kasım 2021- 19 Kasım 2021- Proje Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Begüm Aylin Önder, Hasan Yıldırım, Parmaklıklar Ardında Solo Sergi. İAÜ Florya Yerleşkesi, D Blok Fuaye Alanı.

 

21 Eylül 2021- 15 Ekim 2021- Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Begüm Aylin Önder, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi, Tasarım Sergisi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Sanal Sergisi. Sergi Linki: https://www.artsteps.com/embed/61467ced25b0a667a8e5567b/560/315.

Projeler:  

TUBİTAK 1001- İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bağımlılık tedavisinde bireysel, yapılandırılmış, internet ve teknolojiye dayalı, geri bildirim temelli bir psiko-eğitim programının geliştirilmesi ve etkinliğinin saptanması, -Tübitak1001, Uzman: Begüm Aylin Önder, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Zeynep Şimşek, 30/07/2017 (Kabul edilmedi Ulusal)

TUBİTAK 2737-A- İstanbul Arel Üniversitesi, İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü’nden Proje yürütücüsü Doç. Dr. Kenan Duman’ın yaptığı 07.10.2023 ile 28.10.2023 tarihleri arasında yapılacak “Afet Haberciliği ve Dezenformasyonla Mücadele” başlıklı projede 4. GÜN (28.10.2023) Ana Tema: Doğrulama Uygulamaları, 3 saat “Manipüle edilmiş Fotoğraf ile Mücadele Teknikleri” başlıklı eğitim Doç. Dr. Begüm Aylin ÖNDER tarafından verilecektir. (Proje kabul edildi etkinlik tarihi bekleniyor.)

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)- İstanbul Aydın Üniversitesi, Meta evrende sanal gerçeklik (vr) destekli terapi uygulamalarının ölçümü üzerine deneysel bir oyun tasarımı., Araştırmacı: Begüm Aylin Önder, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, 19.08.2022 (Komisyon onayı aldı, oyun tasarım aşamasında.)

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)- İstanbul Arel Üniversitesi, Toplumsal Belleğin İnşasında Fotoğraf Sanatçısının Rolü: “Zamanı Durduran Kadın: Güler Ertan” Adlı Sözlü Kültür Projesi., Proje Yürütücüsü: Begüm Aylin Önder, (Komisyon ve hakem onayı aldı, yapım aşamasında.)

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)- İstanbul Arel Üniversitesi, Akran Arabuluculuğu Eğitiminin Akran Zorbalığının Önlenmesi Ve Akran İlişkileri Üzerindeki Etkisi Proje Yürütücüsü: Kenan Duman, Araştırmacı: Begüm Aylin Önder (Komisyon ve hakem onayı aldı, yapım aşamasında.)

 

Yönetilen Tezler:

2024   HAKKI SÖNMEZ    E-Ticaret Sitelerinin Sosyal Medya Platformları için Ürettikleri Reklam Tasarımları Üzerinden Bir Değerlendirme          İstanbul Arel Üniversitesi YL

2024   İREM NİHAN TEKELİ        TÜRKİYE’DE GIDA SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR AMBALAJ TASARIMLARININ GLÜTENSİZ ÜRÜNLERDE KULLANIMI: NOG FİRMASI ÜZERİNDEN BİR UYGULAMA İstanbul Arel Üniversitesi YL

2024   BİLLUR ALİEFENDİOĞLU          Tanzimat Döneminden 1940 Senesine Dek Edebi Eserlerin Görsel İfadeye Dönüşümünün Yapay Zekâ ile Yorumu            İstanbul Arel Üniversitesi YL

2023   NİSA AKYAPI          Kullanımlar ve doyumlar bağlamında yeni medya platformlarından “Netflix” uygulamasının dizi film tüketiminde kullanıcı etkisi       İstanbul Aydın Üniversitesi YL

2023   DENİZ AYAS Türkiye’deki dijital haber platformlarında abonelik sistemi uygulamaları, yapay zekâ kullanımı ve alternatif gelir modelleri         İstanbul Aydın Üniversitesi  YL

Bölüm Hakkında

Fakülte DuyurularıArel Haberler