fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Öğrenci Hakları

Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

1) Öğrenci Kayıt Bilgilerinin Gizliliği

Üniversite öğrencilerinin gerek kayıt esnasında gerekse de başka vesilelerle Üniversitenin çeşitli birimleriyle paylaştıkları her tür kişisel bilgileri, Üniversite tarafından gizli tutulur. Ancak öğrencinin kendi rızası olmasa bile, Üniversite, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri, vb. resmi kurum ve makamların talebi halinde söz konusu bilgileri, bu kurumlarla paylaşmakla yükümlüdür.

 

2) Eşit Yararlanma Hakkı

Üniversite öğrencileri, Üniversitedeki öğrencilik yaşamları boyunca Üniversitenin tüm hizmetlerinden, fırsat ve olanaklarından ırk, milliyet, ülke, din, mezhep, dil, cinsiyet, toplumsal sınıf, meslek, aile kimliği vb. ayrımlar gözetilmeksizin ve de T.C. Anayasası ile belirlenen eşitlik ilkesi çerçevesinde eşit biçimde yararlanma hakkına sahiptirler.

 

3) Ders Alma ve Sınava Girme Hakkı

Üniversite öğrencilerinin, öğrencilikleri süresince alacakları dersler dönemlik kritere göre hazırlanan, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan ders programları kapsamında belirlenir. Seçmeli dersler, Üniversite tarafından belirlenen minimum öğrenci sayısına ulaşılması halinde açılır. Dersi vermekle görevli öğretim elemanı her dönemin başında, vereceği dersin izlencesini (syllabus) öğrenciyle paylaşmak zorundadır. Öğretim elemanının öğrenciyle paylaşmakla yükümlü olduğu ders izlencesi; dersin haftalık konularını, dersin amacını, kaynakları, derste kullanılması olası her tür materyali, sınav tarihlerini, ders değerlendirme ve notlandırma kriterlerini, derse katılım ve yoklama bilgilerini vb. derse ilişkin tüm gereklilikleri içerir. Ders izlencesi ile öğrenci ve öğretim üyesinin karşılıklı hak ve sorumlulukları da ayrıntılı olarak belirlenmiş olmaktadır. Öğrenci, almakta olduğu derse ilişkin fikir, düşünce, izlenim ve şikâyetlerini, cezalandırılma ya da herhangi bir ayrımcılığa uğrama kaygısı taşımaksızın ve ahlaki kurallar çerçevesinde, ilgili birimlerle ve de kişilerle paylaşma hakkına sahiptir. Ders başarısının değerlendirilmesi ve not bildirim süreci, öğrencinin gizlilik hakkı ihlal edilmeksizin işletilir.

 

4) Sorun Bildirme ve Çözüm Talebi Hakkı

Üniversite öğrencileri, Üniversitede karşılaştıkları her tür sorun hakkında Üniversitenin ilgili birimlerine bildirimde bulunma hakkına sahiptirler. Üniversitenin ilgili birimleri öğrenci tarafından bildirilen sorunu tüm yönleriyle izleyerek uygun çözümü üretmekle yükümlüdürler.

 

5) Bilgi Alma Hakkı

Öğrenciler, Üniversitedeki öğrenimleri boyunca, öğrencilik statüleri kapsamında gerek duydukları her tür bilgiyi Üniversitenin ilgili birimlerinden, en doğru biçimde ve zamanında alma hakkına sahiptirler. Bu noktada 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın ilgili hükümleri de dikkate alınır. Bilgilendirme sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için öğrenciler, kendilerine ilişkin gerekli bilgileri (iletişim bilgileri vb.) Üniversitenin ilgili birimleriyle doğru ve eksiksiz biçimde paylaşmak ve Üniversite tarafından yönlendirilecekleri iletişim kanallarını zamanında ve doğru izlemekle yükümlüdürler.

 

6) Disiplin Süreçlerinde Şeffaflık

Disiplin süreçlerinde, öğrenciler arasında herhangi bir ayrım gözetilmez. Disiplin süreci ilgili yasal mevzuata uygun olarak yürütülür. Disiplin sürecine tabi tutulan öğrenci, soruşturma süreçleri ile ilgili bilgi alma hakkına sahiptir.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler