fbpx

Çap Başvuru ve Kabul Koşulları

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER
 1. Öğrenci, ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
 2. Çift anadal programına başvurular öğrenci işleri bilgi sisteminden (Proliz) Çift Anadal Başvuru Formu doldurularak yapılır.
 3. Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için;

(a) Başvurduğu programın seviyesine göre Üniversitenin lisans veya önlisans öğrencisi olması,

(b) Başvurduğu döneme kadar anadal lisans diploma programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlaması,

(c) Başvuru anında anadal diploma programı GNO’sunun en az 2,75 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasında en üst %20’sinde bulunması gerekir.

 1. Başvuru anında GNO şartını sağlayan ancak ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler, çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanı kadar puana sahip ise çift anadal programına başvurabilirler.
 2. Herhangi bir disiplin cezası almış öğrenciler çift anadal programına başvuru yapamaz.
 3. Çift anadal öğrenciliği sıfatını herhangi bir nedenle yitirmiş olan öğrenciler, yeniden çift anadal öğrenimi yapmak veya çift anadal öğrenimine devam etmek üzere başvuramaz.
 4. Başvurular ilgili ikinci anadal programının yürütüldüğü bölüm başkanlığı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları ilgili yönetim kurulunda görüşülerek çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin listesi ilan edilir.
 5. Yatay geçiş yoluyla bölüm değiştiren öğrenciler aynı eğitim-öğretim döneminde çift anadal başvurusu yapamaz.

9.Çift anadal programındaki öğrenci, kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

 1. Çift anadal programları arasında yatay geçiş yapılmaz.
 2. Öğrencinin başvurduğu ikinci anadal programı, anadal programından farklı bir dilde öğretim yapıyorsa, ilgili öğrenci Dil Yeterlilik Koşulunu sağlaması gerekir. İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 7’inci maddesine ve Türkçe Yeterlilik için İstanbul Arel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Türkçe Hazırlık Okulu Eğitim Öğretim Sınav Yönergesi’nde belirtilen koşullar sağlanmalıdır.
 3. Hazırlık sınıfı zorunlu olan ikinci anadal diploma programlarının dil yeterlilik sınavını başaramamış öğrenciler, ilgili programlara kabul edilmez.
 4. Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma programı ile başka bir yandal programına kayıt yapılabilir.
 5. Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 6. Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu Yönetmelikte belirlenen diğer şartların yanı sıra kaydolduğu yıl ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.
 7. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler çift anadal programlarına başvuramaz.