fbpx

Sıkça Sorulan Sorular

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER

1) Devamsızlık hakkım ne kadar?

Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren teorik derslere en az %70, uygulama ve laboratuvarlara en az %80 oranında devam etmek zorundadır. Devam oranı bu değerlerin altına düştüğünde, öğrenci devamsız olduğu için bu dersin yarıyıl sonu sınavlarına giremez ve NA notu ile başarısız sayılır.

 

Dersin öğretim elemanı, öğrencilerin devam durumlarını izler ve ilgili derse devam durumunu ÖBS’ ye işler.

 

Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi ulusal/uluslararası düzeyde temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

 

Öğrencinin derslere devamını zorlaştıracak sağlık sorunlarını sağlık kurumu raporu ile belgelendirmesi koşulu ile sağlık raporunda belirtilen tarihler içinde derslere devam zorunluluğu aranmaz.

2) Sınavımı kaçırdım ne yapabilirim?

Kaçırmış olduğunuz sınav vize sınavı ise mazeret sınavına girebilmek için mazeretinizi belirtir dilekçeyi ilgili tarihte Fakülte/Yüksekokul/Myo sekreterliğine vermeniz gerekir, giremediğiniz sınav final sınavı ise herhangi bir başvuru yapmadan bütünleme sınavına girebilirsiniz.

3) Sağlık raporu devamsızlığım için geçerli mi?

Öğrencinin derslere devamını zorlaştıracak sağlık sorunlarını sağlık kurumu raporu ile belgelendirmesi koşulu ile sağlık raporunda belirtilen tarihler içinde derslere devam zorunluluğu aranmaz.

4) Sağlık raporu nereden alınırsa geçerlidir?

Tam teşekküllü devlet veya özel hastaneden alınması gerekir.

5) Ders seçimlerini yaparken nelere dikkat etmeliyim?

Ders kaydının akademik takvimde belirtilen tarihte yapılması gerekir. Öncelikle alttan kalan dersler alınır. Devam zorunluluğu olan derslerde kısmen de olsa çakışan dersler alınamaz. Çakışma durumunda öncelikle alınması gereken ders tekrar edilen derstir.

6) Sınav Sonucuna itiraz hakkım var mı?

Öğrenciler, ilan edilen sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç üç iş günü içinde kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokul/Myo sekreterliğine bir dilekçe vererek sınav kâğıdının tekrar incelenmesini isteyebilirler.

 

Sınav kâğıdı itiraz üzerine, dersin öğretim elemanı tarafından, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili Fakülte/Yüksekokul/Myo sekreterliğine bildirilir.

 

İlgili Fakülte dekanı/Yüksekokul/Myo müdürü, gerek gördüğü takdirde, sınav kâğıdının incelenmesi için biri dersin öğretim elemanı olmak üzere ilgili alandan iki öğretim elemanından oluşan üç kişilik bir komisyon kurabilir. Bu durumda, komisyon, incelemesini itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde sonuçlandırır.
Sınav sonucunun değişikliği, ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulunun kararıyla işleme alınır.

7) Herhangi bir konuda sorunum olursa ne yapmam gerekir?

Bir sorununuz olursa bunu öncelikle Fakülte/Yüksekokul sekreterliği, daha sonra dersin hocası, cevap alamazsanız bölüm başkanı ile görüşmeniz gerekir. Tüm bunların sonucunda da sonuç alamazsanız Dekan/Yüksekokul Müdürü veya Meslek Yüksekokulu Müdürü ile görüşebilirsiniz.

8) Herhangi bir konuda dilekçe vermem gerekirse ne yapmam gerekir?

Standart dilekçe formları web sitemizde yer almakta olup linki tıklayarak formlara ulaşabilirsiniz. https://www.istanbularel.edu.tr/ogrenci-isleri-ofisi-gerekli-formlar/

9) Ders seçimi ne zaman ve nasıl yapılır?

Ders kayıtları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Yeni kayıt olan öğrencilerin ilk yarıyıla ait ders kayıtları, ilgili dönem başlarında ÖİDB tarafından doğrudan yapılır.

 

Diğer öğrenciler ders kayıtlarını, danışmanının gözetiminde veya internet ortamında yapar.

10) Ders seçimlerimde maksimum kaç Akts hakkım var?

Bir öğrencinin yarıyıl başına normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Öğrencilerin akademik başarı durumlarına göre alabilecekleri en fazla ders yükleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

 

Ön lisans ve lisans diploma programlarının birinci sınıfına kaydolan öğrencilerin birinci yıldaki ders yükü yarıyıl başına 30 AKTS olup öğrenciler bunun üzerinde ders alamazlar.

 

Üçüncü yarıyılından itibaren danışmanın uygun bulması ve devam zorunluluğu olan derslerin çakışmaması halinde; GNO’su en az 1,85’den az olan öğrenciler bir önceki yılın aynı döneminde FF, FD, NA, I, U alarak başarısız oldukları dersleri ve DC ve DD notu aldığı dersleri öncelikle tekrar almak kaydı ile yarıyıl başına en fazla 36 AKTS’ye kadar ders alabilir.

 

Bulunduğu dönemin dışındaki yarıyıllardan ders almak zorunda olan öğrenciler derslerin açılmış olması kaydıyla normal iş yükünden fazla olarak AKTS’sine bakılmaksızın bir ders ya da ders adedine bakılmaksızın 6 AKTS’lik daha ders alabilirler.

 

Dikey, yatay geçiş ve benzeri nedenlerle muafiyet ve intibak işlemleri yapılmış olan ön lisans ve lisans öğrencileri öncelikli olarak önceki yarıyıllardan olmak kaydı ile ilgili yarıyılda açılmış olan derslerden yarıyıl başına en fazla 36 AKTS ders alabilir.

 

Dört yarıyıllık ön lisans veya sekiz yarıyıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlayan ve GNO’su 2,00 ve üzeri olan öğrenciler istedikleri takdirde, not ortalamasını yükseltmek amacıyla danışmanın onayı ile DC ve DD notu aldıkları dersleri azami iş yükünü 36 AKTS aşmamak koşulu ile tekrar alabilirler. Bu öğrencilerin En son aldığı not geçerlidir.

11) Üst yarıyıllardan ders alabilir miyim?

Dikey, yatay geçiş ve benzeri nedenlerle muafiyet ve intibak işlemleri yapılmış olan ön lisans ve lisans öğrencileri öncelikli olarak önceki yarıyıllardan olmak kaydı ile ilgili yarıyılda açılmış olan derslerden yarıyıl başına en fazla 36 AKTS ders alabilir.

12) Ders kaydı yaptırmasam ne olur?

Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrencinin öğretim süresinden sayılır.

13) İngilizce hazırlık programı zorunlu mu?

Üniversitemizde öğretim dili İngilizce olan programlarda zorunlu, diğer tüm lisans ve ön lisans programlarında isteğe bağlı olarak okutulmaktadır.

14) Muafiyet sınavları ne zaman yapılıyor?

Muafiyet sınavları Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.  Senato tarafından belirlenen dersler için ilgili birimler muafiyet sınavı açabilir. Muafiyet sınavında başarılı olanlar, bu derslerden kendi istekleri ile muaf tutulur.

15) Danışmanımdan hangi konularda yardım alabilirim?

Eğitim öğretimle ilgili olmak kaydıyla her konuda yardım alabilirsiniz.

16) Çift anadal yapabilir miyim?

Üniversitemiz lisans ve ön lisans bölümlerinin tamamında Çift Ana Dal bulunmaktadır.

17) Yandal öğrenimi yapabilir miyim?

Üniversitemiz lisans bölümlerinin tamamında Yan Dal uygulaması bulunmaktadır.

18) Muafiyet sınavları hangi dersler için geçerli?

Senato tarafından belirlenen dersler için ilgili birimler muafiyet sınavı açabilir. Muafiyet sınavında başarılı olanlar, bu derslerden kendi istekleri ile muaf tutulur. Üniversitemizde İngilizce I-II ve Bilgi teknolojileri kullanımı dersleri için muafiyet sınavları açılmaktadır.

19) Yaz okulu kapsamında başka üniversiteden ders alabilir miyim?

Fakülte ve Meslek Yüksekokulumuzda açılmamak müdürlüğün ve dekanlığın uygun görmesi şartıyla başka üniversitelerden de dersler alınabilir. Üniversite veya başka bir yükseköğretim kurumu yaz okulundan 18 AKTS’yi aşmamak üzere en çok üç ders alınabilir.

20) Kayıt dondurabilir miyim? Nasıl?

Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, yarıyıl başında ders kayıt süresi bitmeden, gerekçeli bir dilekçe ve gerekçelerini destekleyen belgeler ile kayıtlı oldukları fakülte dekanlığı/ yüksekokul/MYO müdürlüğüne başvururlar. Başvurular ilgili fakülte/yüksekokul/MYO yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

21) Ders kaydı ne zaman nasıl yapılır?

Ders kaydı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

22) Ders kaydı yapmazsam ne olur?

Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrencinin öğretim süresinden sayılır.

23) Tek ders sınavı koşulları nedir?

Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş, ancak tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler, dilekçeyle başvurmaları halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile bu dersin tek ders sınavına, tek derse kaldığı anlaşılan sınav dönemi sonunda girer. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmadan sadece tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir. Tek ders sınavında FF notu alarak başarısız olan öğrenciler, devam şartı aranmadan bu dersin sınavına her sınav döneminde girebilir.

24) Mazeret sınavı ne zaman yapılır?

Ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini bildiren dilekçe ve belge ile sınav tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlık, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine başvurur. Mazeretleri ilgili yönetim kurulları tarafından kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

25) Başarı notu nasıl hesaplanır?

Öğrenciler yarıyıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Ara sınavların ve varsa laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev, devam ve kısa süreli sınavların ortalamasının başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60’tır. Ancak belirtilen bu oranlar sabit kalmak koşulu ile kısa süreli sınav, ödev, proje çalışmalarının ve derse devam durumunun katkıları ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.

26) Not ortalaması nasıl hesaplanır?

Öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl (dönem) sonu not ortalaması (YNO), yılsonu not ortalaması (YSNO) ve genel not ortalaması (GNO) değerleri ile izlenir. Not ortalamaları aşağıdaki esaslara göre hesaplanır:

 

YNO: Bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerin AKTS kredileri ile o derslerden aldığı harf notlarının katsayılarının çarpımından elde edilen sayıların toplamının o dönem alınan AKTS kredi değerinin toplamına bölünmesi ile elde edilen ve virgülden sonra iki basamak olarak gösterilen sayıdır.

 

YSNO: Bir öğrencinin bir yılda aldığı derslerin AKTS kredileri ile o derslerden aldığı harf notlarının katsayılarının çarpımından elde edilen sayıların toplamının o yıl alınan AKTS değerinin toplamına bölünmesi ile elde edilen ve virgülden sonra iki basamak olarak gösterilen sayıdır.

 

GNO: Bir öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm veya programlarda geçerli olan derslerin tümünden aldığı AKTS kredileri ile o derslerden aldığı harf notlarının katsayılarının çarpımından elde edilen sayıların toplamının, AKTS kredi değerinin toplamına bölünmesi ile elde edilen ve virgülden sonra iki basamak olarak gösterilen sayıdır. Genel not ortalamasının hesaplanmasında tüm harf notları, tekrar edilen dersler için en son alınan harf notu esas alınır.

27) Okulun onur listesine nasıl girebilirim?

Eğitim-Öğretim yılı sonunda not ortalaması 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi; not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi sayılırlar. Yüksek onur ve onur öğrencilerine Rektörlükçe yüksek onur veya onur belgesi verilir. Öğrenci işleri ofisinden öğrenciye teslim edilir.

28) Tek ders veya ek sınavlarda başarı notu nasıl hesaplanır?

Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmadan sadece tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir.

29) Yaz Öğretiminin amacı nedir?

Üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarını değerlendirerek, eğitim kapasitesinin verimli kullanılmasını sağlamak, Öğrencilerin normal eğitim süresi içinde alamadıkları veya alıp başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle bu durumdaki öğrencilere imkan sağlamak ve derslerde meydana gelen öğrenci yığılmalarını önleyerek eğitimin verimini arttırmak,

 

İsteyen öğrencilerin bazı dersleri yaz öğretiminde alarak normal ders yüklerini azaltmalarını sağlamak, Öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışına veya yurtiçinde başka bir üniversiteye giden, dikey geçişle gelen, önkoşullu dersleri alan veya çift anadal, yandal eğitimi yapan öğrencilerin, eğitimleri sırasında alt ve üst yarıyıllardan hiç alamadıkları veya kaldıkları dersleri yaz öğretiminde almalarına imkan sağlamak,

 

Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitenin eğitim imkanlarından özel öğrenci statüsünde yararlanmalarını sağlamak, Yurtiçi ve özellikle yurtdışından davet edilecek bilim adamlarına uzmanlık alanlarında yoğunlaştırılmış programlarla ders açmak.

30) Yaz Öğretiminde hangi dersleri alabilirim?

Yaz öğretiminden yararlanmak isteyen öğrenci aşağıdaki dersleri alabilir ;

  • Normal eğitim süresi içinde alıp başarısız olduğu ya da sınava girme hakkını elde edemediği dersleri, İlgili mevzuat hükümlerine göre tekrarlaması gereken dersleri,
  • Üst yarıyıllara ait daha önce almadığı dersleri,
  • Akademik yetersizlik nedeniyle ders tekrarı yapmak durumunda ise, yaz öğretiminde öncelikle daha önce alıp başarısız oldukları dersleri.

31) Yaz Öğretimi mecburi mi?

Yaz öğretimi isteğe bağlıdır.

32) Yaz Öğretiminde geçirilen süre Eğitim-Öğretim Yılından sayılır mı?

Yaz öğretiminde geçen süre eğitim – öğretim süresinden sayılmaz.

33) Yaz Öğretiminde kaç ders alınabilir?

Bir öğrenci yaz öğretiminde en çok 18 AKTS’yi aşmamak üzere en çok üç ders alabilir.

34) Yaz Öğretiminin süresi nedir?

Yaz öğretiminin eğitim-öğretim süresi final sınavları hariç yedi haftadır.

35) Yaz Öğretiminde devam mecburiyeti nedir?

Yaz öğretimine kayıtlı tüm öğrencilerin teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 oranında devamları ve derslerin ara ve final sınavlarına girmeleri zorunludur. Derse devamda mazeret kabul edilmez.

 

Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadır. Devam koşulunu sağlamayan öğrenci dönem sonu sınavına giremez.

 

Yaz öğretiminde alınan derslere devam hakkı, normal eğitim-öğretim yarıyıllarında geçerli değildir.

36) Onur / Yüksek onur belgemi ne zaman alabilirim?

Eğitim-Öğretim yılı bazında tüm derslerini almış ve başarmış öğrencilerden, üstün başarılı olanlara yüksek onur ve onur belgesi öğrenci işleri ofisi tarafından verilir.

37) DD ve DC Notlarımdan hangi durumda başarılı sayılırım?

Üçüncü yarıyılından itibaren danışmanın uygun bulması ve devam zorunluluğu olan derslerin çakışmaması halinde; GNO’su en az 1,85’den az olan öğrenciler bir önceki yılın aynı döneminde FF, FD, NA, I, U alarak başarısız oldukları dersleri ve DC ve DD notu aldığı dersleri öncelikle tekrar almak kaydı ile yarıyıl başına en fazla 36 AKTS’ye kadar ders alabilir.

38) Devamsızlık durumu hem vize hem de final sınavları için geçerli mi?

Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren teorik derslere en az %70, uygulama ve laboratuvarlara en az %80 oranında devam etmek zorundadır. Devam oranı bu değerlerin altına düştüğünde, öğrenci devamsız olduğu için bu dersin yarıyıl sonu sınavlarına giremez ve NA notu ile başarısız sayılır.

39) Haftalık ders programlarına nasıl ulaşabilirim?

Haftalık ders programları resmi web sayfamızda yer alan öğrenci başlığı altında yayınlanmaktadır. Ders programlarına ulaşmak için linki tıklamanız yeterlidir. https://www.istanbularel.edu.tr/ogrenci-isleri-ofisi-ders-programlari/

40) Öğrenci işlerine nasıl ulaşabilirim?

Öğrenci işleri ofisi e-posta adresi: ogrenciisleri@arel.edu.tr

 

Fakülte sorumlularımız:

 

Tıp Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi : dogukanozmen@arel.edu.tr

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi V.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi : aysenurakmehmet@arel.edu.tr

 

Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi : aysegulakgun@arel.edu.tr

 

İletişim Fakültesi : eyyupsukruyildiz@arel.edu.tr

 

Meslek Yüksekokulu : recepyilmaz@arel.edu.tr

ibrahimsahin@arel.edu.tr