fbpx
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Program Çıktıları

Çocuk Gelişimi

AKADEMİK

FAKÜLTELER

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1.Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olur.
2.Çocuk Gelişimi ile ilgili eğitim, adalet, kültür, sağlık ve ilgili diğer kuruluşlarındaki mesleki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olur.
3.Çocuğun gelişimi, gereksinimleri, eğitimi, sağlığı ve aileye yönelik kültürel, sosyal ve psikolojik unsurları tanır.
4.Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yaparak veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
5.Çocuk Gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanır.
6.Çocuğun gelişimini sağlık, eğitim, psikolojik gibi farklı alanlardaki gelişmeleri takip eder, çok yönlü değerlendirerek çocuk ve ailesinin gereksinimlerini belirler, gereksinimlerine uygun müdahale programı hazırlar, uygular ve değerlendirir.
7.Çocuk Gelişimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirler ve gerekli yönlendirmeleri yapar.
8.Çocukların yaş ve gereksinim özelliklerine uygun gelişimlerini değerlendirir, gereksinim ve gelişim düzeylerine uygun öğrenmelerini desteklemek için uygun eğitim ortamlarını düzenler.
9.Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen problem ve karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
10.Çocuk Gelişimi ile ilgili eğitim, adalet, kültür, sağlık ve ilgili diğer kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak kendini ifade eder, gerekli mesleki çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sorumluluk alır.
11.Çocuk Gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapar.
12.Toplumsal sorumluluk bilinci ile çocuk gelişimi alanına yönelik yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular
13.Çocuk gelişimi alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
14.Çocuk Gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
15.Çocuk Gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterir
16.Çocuk Gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayarak güncel yaşantıları ile ulusal ve uluslararası gelişmeleri ilişkilendirir.
17.Çocuk Gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
18.Çocuk gelişimi alanında çocuk, aile ve çevresine ilişkin değerlendirme yapar, karşılaştığı sorunlara ilişkin durumu değerlendirir, soruna ilişkin görüş ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda gerekli durumlarda alandaki diğer profesyonellerle işbirliği kurar, çocuk ve aileyi gerekli uzman ve kurumları bilgilendirir
19.Mesleki alandaki tüm uygulamalarda ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranır.
20.Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip eder, meslektaşları ile diğer tüm meslek grupları ile iletişim kurar.
21.Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyi’nde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
22.Çocuk Gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile sosyal, kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurar ve iş birliği içinde çalışır.
23.0-18 yaş arası tipik gelişim gösteren, özel gereksinimli, risk altındaki, hasta çocukların gelişimsel özelliklerini değerlendirir, gereksinim ve gelişimsel özelliklerine uygun gelişimsel destek programı hazırlar, uygular, değerlendirir ve gelişimsel izlemini mesleki etik çerçevesinde yapar.
24.Çocuk Gelişimi alanına yönelik çalışmalarda verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder
25.Çocuk Gelişimi alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda organize eder.
26.Çocuk Gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (kitap, bilgi notu, kitapçık, oyuncak, eğitici öğretici araçlar vb.) planlar, hazırlar, değerlendirir ve materyalleri çocuğun ve ailenin yüksek yararına uygun olarak kullanır.
27.Çocuğun gelişimini etkileyecek risk faktörlerini analiz ederek çocuk için gelişimsel önceliklerini belirler ve çocuk ve ailenin gereksinimlerine uygun çocuk merkezli aile merkezli bilgilendirme ve danışma hizmeti sunar.

Bölüm Hakkında

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler