fbpx

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi

AKADEMİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı, öğrencileri, hem siyaset bilimi ve kamu yönetiminin temel kavramları, teorileri ve yaklaşımları hakkında bilgilendirmek hem de öğrencilerin, global ve yerel düzlemlerde gerçekleşen siyasal, idari ve hukuksal değişimleri takip ederek, analiz becerilerini geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Küreselleşme, demokratikleşme ve kentleşmenin hızla yaygınlaşmasına paralel olarak siyasi katılımın arttırılması, kaynakların merkezden çevreye daha hızlı aktarımı ve verimli hizmet sunumunun daha etkin olarak nasıl sağlanacağı gibi konular hem dünyada hem de Türkiye’de daha fazla gündeme gelmeye başlamış, bu gelişmeler de yerel yönetimlerin önemini daha da artırmıştır.

 

Bu noktadan hareketle, bilimdeki gelişmelere paralel olarak, kamu yönetiminde de birçok gelişme ve değişim yaşanmakta, genelde devletler ve toplum, özelde ise kamu yönetimi, tüm aşamalarda bu gelişme ve değişmelere uymak zorunda kalmaktadır.

 

Eski yönetim düşünce ve sistemlerinden tamamen kopuk ya da biricik olmayan bu gelişmeler, tam olarak anlaşılamadığı ya da açıklanamadığı zaman, yöneten ve yönetilen üzerinde baskıya neden olmaktadır. Söz konusu baskı, olumlu gelişmeleri her iki taraf için de olumsuz hale getirebilmektedir.

 

Tüm bu koşullar bağlamında Program, öğrencilerin teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin ortaya çıkardığı yönetişim anlayışı ile kamu yönetimindeki güncel eğilimleri değerlendirebilmelerini; dünyadaki yerel yönetim yapıları ve politikalarını tanımalarını;yerel yönetim bağlamında kent ve çevre sorunlarını tahlil edebilmelerini ve bu sorunların çözümüne yönelik politikalar üretebilmelerini sağlamak için gereken teorik ve pratik bilgileri kapsamaktadır.

 

Dünyada ve Türkiye’de, siyasal ve toplumsal hayatta gerçekleşen yenilik ve değişimler, siyaset ve kamu kurumlarının ve yerel yönetim kuruluşlarının değişen koşullar, dinamikler ve ihtiyaçları çerçevesinde mevcut sistem ve süreçlerini değiştirip yeni politikalar geliştirmelerini gerekli kılmaktadır. Programımız bu değişiklikleri gerçekleştirecek nitelikte donanımlı insan ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 

Bu nedenle, akademik kariyer yapmak veya kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütlerinde çalışmak isteyen veya çalışan öğrencilerin gerekli vizyon, birikim ve yetkinliklere sahip olabilmeleri için hem teorik altyapı ve pratik bilgi düzeylerinin hem de analiz kapasitelerinin geliştirilmesini içeren bir yüksek lisans programı oluşturulmuştur.

Bilgi Formu

Online Başvuru Formu

Enstitü Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler