fbpx

Yazı İşleri

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER
 • Rektörlük adına kurum içi ve kurum dışından EBYS (Elektronik belge Yönetim Sistemi) aracılığı ile gelen-giden evrak akışını takip etmek ve yönlendirmek,
 • Üniversite adına gelen ve gönderilen kayıtlı elektronik posta (KEP) ve elektronik tebligat (e-tebligat) işlemlerinin takibini yapmak,
 • Gelen yazıları konularına göre ilgili birimlere iletilmesi için Genel Sekretere destek vermek,
 • İş ve işlemler yürütülürken yasal mevzuatı ve teknolojiyi yakından takip ederek yazışma standartlarının oluşturulmasını sağlamak,
 • İş akışlarını verimlilik ilkelerine uygun olarak planlanmak ve yönlendirmek,
 • Standart Dosya Planı’na ilişkin 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre elektronik ortamda dosya planlarının oluşturulmasını, kodlama sistemine göre evrakların arşivlenmesini sağlamak,
 • Mütevelli Heyet, Mütevelli Heyet Yürütme Kurulu, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu Üyelerinin atanma sürelerini takip ederek gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 • ÜDK, ÜYK, Senato, Mütevelli Heyet ve Yürütme Kurulu toplantı gündemlerinin hazırlanması, çıkan kararların kanuna uygun olarak yazılması ve muhafaza edilmesi,
 • Cumhurbaşkanlığı Bilgi Edinme (CİMER) hesabını yönetmek, talep edilen istatistikleri hazırlamak,
 • Bilgi Edinme Kanunu kapsamında gelen dilekçelere verilen cevapların bir yıllık raporunu hazırlamak ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak,
 • TUIK tarafından istenilen rapor ve anketlerin ilgili birime Genel Sekreterlik tarafından havalesini takip etmek ve tamamlanmasını sağlamak,
 • Yönetmelik ve yönergelerin hazırlanması, revize edilmesi ve yayınlatılması sürecini takip etmek,
 • İstanbul Valiliği ve İlçe Kaymakamlığı tarafından istenen İl Brifing planını hazırlamak,
 • Başbakanlık Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DETSİS- KAYSİS) sisteminde yeni kurulan veya kapatılan birimlerin birim yazışma kodlarının takibini yaparak EBYS entegrasyonuna uyarlanması için gerekli bildirimleri yapmak,
 • Üniversiteye verilen dilekçeler hakkında bilgi edinmek ve gerektiğinde yönlendirmek veya cevaplamak.
 • Üniversitemiz idari ve akademik birimlerine Yükseköğretim Kurulu Arşiv Yönetmeliği kapsamında resmi belgelerin arşivlenmesi, muhafazası vb. konularda destek sağlamak.
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında KVK Sorumlusu ile kişisel verilerin işlenmesinde birimiyle ilgili KVK envanterini hazırlamak, yükümlülükleri ile uygulanacak kuralları düzenlemek, gerekli tedbirleri ve önlemleri almak.
 • Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.