fbpx

Yetki ve Sorumluluklar

ÜNİVERSİTE

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ

1) Denetim Komitesi, üniversitenin yasal ve güvene dayalı yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde Üniversite Mütevelli Heyeti’ne destek olacak şekilde çalışmalarda bulunur.

 

2) Denetim Komitesi, İstanbul Arel Üniversitesi’nde kullanılan tüm yönetim sistemlerinin, uygulamaların ve raporlama sistemlerinin ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişi ile finansal, akademik ve idari tüm operasyonel iş ve işlemlerin verimli, etkili ve etkin bir şekilde yürütülmesinin gözetimini yapar.

 

3) Denetim Komitesi’nin gözetim sorumluluğu, kurumsal yönetim aracı olarak iç kontrol sisteminin işleyişi, risk yönetim seviyesi ile iç denetim faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun değerlendirilmesini kapsar.

 

4) Denetim Komitesi, Üniversitenin iç kontrol sisteminin gözden geçirilmesi ile risk yönetimi çalışmaları ve iç denetim faaliyetinin başlatılması, bu hususların izlenmesi, yetki, tarafsızlık ve bağımsızlığın sağlanması ile Üniversitesi’nin hizmet kalite standardının korunması, stratejik planının ve kurumsal yapısının geliştirilmesine destek vererek, sözü edilen faaliyetlerin yeterli seviyede ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır.

 

5) Denetim Komitesi, aşağıda belirtilen yetkilere sahiptir;

a) Görev alanı ile ilgili konularda tebliğ, rehber ve kararları inceleyerek/inceleterek güncelleme ve/veya yeni düzenleme yapılmasına ilişkin öneride bulunur.

 

b) Denetim Komitesine yapılan başvuruları ve iç denetim sonuçlarını değerlendirir ve sonuçlarını onaylar.

 

c) Gerektiğinde, Mütevelli Heyeti’nin onayını alarak, sorumluluk alanlarından bir veya daha fazlasını yerine getirmek için alt çalışma ve ihtisas grupları oluşturur. Mütevelli Heyeti onayına sunulacak teklifte, alt çalışma ve ihtisas grubunun amacı, gruba devredilecek sorumluluklar ve önerilen üyelerin adları belirtilir.

 

ç) Teknik yardım almak ve danışmak amacıyla, oy hakkı olmaksızın uzman kişileri toplantılara davet eder.

 

d) İç denetimle ilgili etüt, inceleme, araştırma ve diğer çalışmalar ile istatistikî verileri değerlendirir, gerekli görülenleri yayınlar.

 

e) Görevinin gerektirdiği tüm bilgi ve belgeleri ilgili birimlerden ister.

 

f) İç denetim rapor sonuçlarına göre, gerekli gördüğü hallerde veya Ofis Direktörü talebine istinaden soruşturma, inceleme ve ifade alma konularında gereğinin yerine getirilmesi için Rektörlüğe yazılı bildirimde bulunur.

 

g) Üniversite ile denetim, finans, mali müşavirlik, mali işler, muhasebe gibi alanlarda danışmanlık hizmeti alınacak kişi ve/veya firmalarla yapılacak sözleşme öncesinde Mütevelli Heyeti adına başvuruları değerlendirir ve sözleşme sonrası sözleşme konusu işleri izler.

 

ğ) Denetim standartları ve uluslararası uygulamalarla uyumlu yıllık risk değerlendirmesi ve buna bağlı risk odaklı denetim planlamasına ilişkin Ofis önerilerini değerlendirir ve denetim planını onaylar.

 

6) Denetim Komitesi, Üniversitenin iç kontrol ve uyum ve risk yönetim sistemleri ile iç denetim faaliyetlerini düzenlemek, izlemek, geliştirmek, uyumlaştırmak ve koordine etmek üzere kurulmuş olup, bağımsız ve tarafsız bir organ olarak aşağıdaki sorumlulukları yerine getirir:

a) Ofis sorumluluğunda hazırlanan Yönetmelik, Yönerge ile diğer mevzuat çalışmalarını inceler.

 

b) Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması konusunda önerilerde bulunur, gerekli hallerde Ofis’ten özel inceleme talep eder.

 

c) İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim aksiyonlarına ilişkin olarak uygulayıcı yöneticiler arasında mutabık olunmayan konuları değerlendirir ve sonuçlandırır.

 

ç) Üniversitenin iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim uygulamaları ve sonuçlarını izler, bu konularda Üniversiteye yapılan öneri ve şikâyetleri değerlendirir.

 

d) Üniversite’nin tüm yönetici ve çalışanları tarafından yerine getirilen faaliyetlerdeki bilgi, belge ve bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde ve KVKK düzenlemelerine uygunluğunu gözetir.

 

e) Üniversite’ye güvence veren tüm danışmanlık vb. konularda uygulama ve sonuçları ile ilgili olarak hesap verebilirlik, sorumluluk, şeffaflık ve adillik prensiplerine uyum ve/veya izleme yöntemi belirlemeyi talep edebilir, var olan yöntemi değerlendirebilir ve açıklama isteyebilir.

 

f) Denetim Komitesi toplantı sonucu alınan kararlarını Mütevelli Heyeti’ne yazılı olarak bildirir.

 

g) İç kontrol ve risk yönetimi sistemleri ile ilgili gerçekleştirilen uygulamaları, raporlamaları ve değerlendirmeleri takip eder ve önerilerde bulunur.

 

ğ) İç denetim faaliyetlerinin standartlar ve mevzuata uygunluğunu takip eder.

 

h) İç denetim planı ve Ofis tarafından hazırlanan dönemsel faaliyet raporunu onaylar.

 

ı) İç denetim faaliyeti ve uygulama sonuçlarını değerlendirmek amacıyla, gerektiğinde üst yöneticiler, iç denetim birimi yöneticileri ve iç denetçilerle toplantı yapar.

 

7) Gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri, dönemsel faaliyet raporları ve sair konularda yapılan toplantılar sonucunda tedbir alınması gerek görüldüğünde, bu tedbirler konusunda Mütevelli Heyeti’ne önerilerde bulunur.

 

Arel Duyurular