fbpx

Stratejik Planlama Süreci

ÜNİVERSİTE

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ

Stratejik Planlama Süreci

İstanbul Arel Üniversitesinin fakülte/yüksekokul/enstitü ve idari birimlerinde çalışan deneyimli ve derinlemesine bilgi sahibi personel ile birlikte Planlama ekibi, Üniversite genelinde pek çok düzeyde stratejik planlamayı kolaylaştırır.

 

En geniş düzeyde, Planlama ekibi Üniversite çapında stratejik planlamayı koordine eder. Fakülte/yüksekokul/enstitü ve idari birimlerinde düzeyinde stratejik planlama yardımı ve desteği sağlar.

 

Dört Aşamalı Stratejik Planlama Süreci

Planlama ekibi, stratejik planlama çalışmalarında destek arayan birimlerle yakın bir şekilde çalışır ve bir dizi destek ve kaynak oluşturabilir. Çok genel bir düzeyde, Planlama ekibi birimlerin bir planlama süreci başlatmasına yardımcı olur, Üniversiteyi daha geniş bir çerçevede resmedebilme içeriği ve öngörüsü sunar, engellerle karşılaştığında/karşılaşırsa birimlere yardımcı olur ve objektif bir bakış açısı sağlar. Ekip, birimlere özellikle aşağıdaki şekillerde yardımcı olabilir: kurumsal Program İnceleme sürecinden gelen önerilere hazırlık yapmak veya cevap vermek; kilit kurucular ve paydaşlar ile toplantılara ve diğer etkileşim türlerine hız kazandırmak; dört planlama aşamasıyla ilgili faaliyetler ve uygulamalara yönelik rehberlik yapmak; diğer ilgili birimler, ofisler ve kaynaklar ile bağlantıları kolaylaştırmak; taslak planlar hakkında görüş bildirmek ve geri bildirim sağlamak.

 

Değerlendirme

Birim/Fakülte/Merkez Şimdi Nerede Konumlanmış?

Stratejik planlama sürecinin bu ilk aşamasında, birim mevcut durumunu gözden geçirir, bilgi toplar ve hem iç hem de dış verileri analiz eder. Bu değerlendirme önemlidir çünkü birimin bu noktada nerede olduğunu anlaması ve gelecekte nereye gitmek istediğini daha net resmetmesine yardımcı bir temel oluşturur. Bilgi, hem birim içi hem de birim dışı çeşitli kaynaklardan toplanır. Bu aşamada anlatılan faaliyetler doğrultusunda hareket etmek, kurucuların ve paydaşların sürecin bir parçası olmalarını ve böylece hem kısa hem uzun vadede şeffaflığın ve desteğin arttırılmasını mümkün kılar.

 

Stratejik planlama sürecinin DEĞERLENDİRME aşamasında gerçekleştirilen aşağıdaki faaliyetler, birimin mevcut ortamını daha iyi anlamasına yardımcı olabilir: Stratejik planlamayı hızlıca başlatmak için soruları müzakere etmek; Program İnceleme (varsa), yıllık raporlar ve kuruluş belgelerinden elde edilen girdileri dikkate alarak bireysel bir çalışma yürütmek; SWOT analizi yapmak; emsal kıyaslaması (benchmark) yapmak; anketler, görüşmeler ve odak grup toplantıları aracılığıyla kurucu ve paydaş katkısı talep etmek.

 

Geliştirme

Birim/Fakülte/Merkezin Olmak İstediği Yer Neresi?

Bu aşamada, birim hedeflerini belirler, bir çerçeve oluşturur ve planın ilk taslağını hazırlar; süreç kapsamında, birim misyon, vizyon ve değerlerini yeniden gözden geçirir ve/veya tanımlar; planın tutarlı ve anlaşılır bir çerçevede inşa edilmiş ilk taslağı, daha sonra, ilerleme öncesi geri bildirim almak amacıyla paydaşlarla görüşülür.

 

Planlama sürecinin bu aşaması ile birimlere yardımcı olacak kaynaklar şu anda gelişim aşamasındadır.

 

Gerçekleştirme

Birim/Fakülte/Merkez Olmak İstediği Yere Nasıl Gidecek?

Bu aşamada, birim, dönüm noktalarını ve sorumlu tarafları içeren çıktıları ortaya koyar; gerekli destek ve kaynakları belirler; metrikleri ve kilit performans göstergelerini tanımlar; planlama belgesini sonuçlandırır; belirlenen eylem adımları doğrultusunda stratejik hedefleri yürütmeye başlar.
Planlama sürecinin bu aşaması ile birimlere yardımcı olacak kaynaklar şu anda gelişim aşamasındadır.

 

Ölçümlendirme

Birim/Fakülte/Merkez Başarılı Olduğunu Nasıl Bilecek?

Bu aşamada, birim stratejik planın uygulanışının ilerlemesini izler ve metrikler ile kilit performans göstergelerinin analizi yoluyla başarıyı ölçer; ilerleme, gösterge panoları aracılığıyla görselleştirilir ve paydaşlara iletilir. Son olarak, birim tüm süreci genel anlamda değerlendirir ve bunu bir sonraki stratejik planlama devri için sadeleştirir.

 

Planlama sürecinin bu aşaması ile birimlere yardımcı olacak kaynaklar şu anda gelişim aşamasındadır.

 

Planlama girişimleri hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki kaynaklardan bulabilirsiniz:

Arel Duyurular