fbpx

Öğrenci El Kitabı

AKADEMİK

FAKÜLTELER
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Eğitim

 • Öğrenim dili “Türkçe”dir.
 • Bölümün öğrenim süresi 4 yıl olup toplanması gereken toplam kredi miktarı 240 AKTS’dir.
 • Bölümün eğitim hedefleri doğrultusunda öğrencilerin araştırma odaklı eğitimi almaları oldukça önemlidir. Bu nedenle öğrencilerin TÜBİTAK ve başka kurumlar tarafından desteklenen projelerde ve öğretim üyeleri tarafından yürütülen projelerinde yer almaları teşvik edilmektedir.

 

Kayıt Yenileme ve Danışmanlık

 • Öğrenciler her güz ve bahar dönemleri başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdürler.
 • Kayıt yenileme işlemi Bölüm Başkanlığı’nca her dönem/sınıfa atanmış danışman öğretim üyesi onayı ile yapılır.
 • Danışman ders seçiminde öğrencileri bilgilendirir.
 • Danışman haftalık akademik danışma saatleri içinde öğrencilerle bir araya gelerek mevzuat, ders içerikleri, akademik performans hakkında bilgilendirmede bulunur.

 

Devam Zorunluluğu

 • Derslere devam zorunluluğu üniversite tarafından belirlenmiş olup o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için en az % 70, uygulamalı dersler (laboratuvar dersleri) için % 80’dir.
 • Dersin öğretim elemanı, öğrencilerin devam durumlarını izler ve OBS’ye işler.
 • Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi ulusal/uluslararası düzeyde temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.
 • Öğrencinin derslere devamını zorlaştıracak sağlık sorunlarını sağlık kurumu raporu ile belgelendirmesi koşulu ile sağlık raporunda belirtilen tarihler içinde derslere devam zorunluluğu aranmaz.
 • Öğrenciler, uygulama dersinin teori dersiyle birleşik olduğu durumlarda (Genel Kimya, Organik Kimya, Genel Mikrobiyoloji, Besin Mikrobiyolojisi ve Besin Güvenliği, Besin Kimyası ve Analizleri, Beslenme İlkeleri) uygulama dersinden devamsızlık nedeniyle başarısız sayılmaları durumunda dersten tamamen başarısız sayılırlar.

 

Başarı Kriterleri

 • Bir dersten başarı notu AA, BA, BB, CB ve CC olan öğrenciler o dersten doğrudan geçmiş olur.
 • Bir dersten DC ve DD harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Bir öğrencinin koşullu başarılı notlarının, mezuniyette başarılı kabul edilebilmesi için genel not ortalamasının (GNO) en az 2,00 olması gerekir.

 

Ders Yükü ve Üstten Ders Alma

 • Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin toplam AKTS kredisidir.
 • Bir öğrencinin yarıyıl başına normal ders yükü 30 AKTS kredisidir.
 • Lisans ve önlisans diploma programlarının birinci sınıfına kaydolan öğrencilerin birinci yıldaki ders yükü yarıyıl başına 30 AKTS olup öğrenciler bunun üzerinde ders alamazlar.
 • Üçüncü yarıyılından itibaren danışmanın uygun bulması ve devam zorunluluğu olan derslerin çakışmaması halinde GNO’su en az 1,85’den az olan öğrenciler bir önceki yılın aynı döneminde FF, FD, NA, I, U alarak başarısız oldukları dersleri ve DC ve DD notu aldığı dersleri öncelikle tekrar almak kaydı ile yarıyıl başına en fazla 36 AKTS’ye kadar ders alabilir.
 • Bulunduğu dönemin dışındaki yarıyıllardan ders almak zorunda olan öğrenciler derslerin açılmış olması kaydıyla normal iş yükünden fazla olarak AKTS’sine bakılmaksızın bir ders ya da ders adedine bakılmaksızın 6 AKTS’lik daha ders alabilirler.
 • Dikey, yatay geçiş ve benzeri nedenlerle muafiyet ve intibak işlemleri yapılmış olan ön lisans ve lisans öğrencileri öncelikli olarak önceki yarı yıllardan olmak kaydı ile ilgili yarıyılda açılmış olan derslerden yarıyıl başına en fazla 36 AKTS ders alabilir.
 • Dört yarıyıllık ön lisans veya sekiz yarıyıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlayan ve GNO’su 2,00 ve üzeri olan öğrenciler istedikleri takdirde, not ortalamasını yükseltmek amacıyla danışmanın onayı ile DC ve DD notu aldıkları dersleri azami iş yükünü 36 AKTS aşmamak koşulu ile tekrar alabilirler. Bu öğrencilerin En son aldığı not geçerlidir.
 • Üniversite veya başka bir yükseköğretim kurumu yaz okulundan 18 AKTS’yi aşmamak üzere en çok üç ders alınabilir.
 • Üst yarıyıldan/Başarılı öğrenciler, bulundukları yılın bir üst yarıyılından/yılından danışmanlarının onayı ile ders alabilirler.

 

Bir öğrencinin üstten ders alabilmesi için;

 • Başvuru dönemine kadar almak zorunda olduğu kredili derslerin tümünü alarak başarmış olması,
 • Başvuru anında GNO’su 4.00 üzerinden en az 3.50 olması,
 • Alınan derslerin çakışmıyor olması gerekir.
 • Bu nitelikleri taşıyan öğrenciler en erken üçüncü yarıyıldan itibaren en fazla 6 AKTS’ye kadar ders alabilirler.

 

Zorunlu Ders Tekrarı

 • Öğrenciler, yarıyıl başında bir önceki akademik yılın aynı yarıyıl sonu sınavlarında FF, FD,NA, I, W, U alarak başarısız oldukları dersleri öncelikle almak zorundadır. GNO’su 1,85’in altında olan öğrenciler ikinci öncelikle bir önceki dönemde DC ve DD notları aldıkları dersleri tekrar almak zorundadır.
 • Öğrenciler, yarıyıl başında bir önceki akademik yılın aynı yarıyılın derslerinden herhangi bir nedenle almadığı dersleri varsa azami iş yükünü 36 AKTS’yi aşmamak kaydı ile üçüncü öncelikli bu dersleri almak zorundadır.
 • Öğrencinin alttan aldığı derslerde daha önce devamsızlıktan kalmadıysa devam zorunluluğu yoktur. Ancak, bu durumdaki öğrenciler, yıl içi ölçme değerlendirme etkinliklerine katılmak, dersin uygulama, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalarına devam etmek zorundadır.

 

Mazeret Sınavı

 • Koşulları Mazeret sınavı, ara sınava katılamayan ve dekanlık/müdürlük makamına sunduğu mazeret dilekçesi bölüm/program kurulu kararı ile kabul gören öğrenciler için yapılan ölçme uygulamalarıdır.
 • Ara sınavlara ya da benzeri çalışmalara mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye uygulanacak işlem, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.

 

Bütünleme Sınavı

 • Final sınavına girmeye hak kazanan her öğrenci bütünleme sınavına girebilir.
 • Girilen son sınavın notu ÖBS’de ders başarısını hesaplamak için kullanılır.
 • Proje ve laboratuvar/staj derslerinin bütünleme sınavı yoktur.
 • Bütünleme ve not yükseltme sınav hakkı kazanıp da sınava girmeyen öğrencilerin mazereti kabul edilmez.
 • Bütünleme notu, final notu yerine geçtiğinden, ölçme ve değerlendirme yöntemi bu Yönetmelikte belirtilen final notunu belirleme yöntemleri ile aynıdır.
 • Bütünleme notu, ham başarı notu hesabında final notu yerine kullanılır ve harfli başarı notu aralıkları, final sınavı harfli başarı notu aralıkları ile aynı olmak zorundadır.
 • Bütünleme sınav hakkı kazanıp da sınava giremeyen öğrencilerin mazereti kabul edilemez ve bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur.

 

Tek Ders Sınavı

 • Almış olduğu tüm derslerden başarılı olmuş ve GNO’su 2,00 ve üzerinde olan ancak bir dersten FF notu olan öğrencilere, dersin açıldığı yarıyıl ve öğrenim süresine bakılmaksızın tek ders sınav hakkı verilir.
 • Normal eğitim-öğretim süresi içinde almış olduğu tüm derslerden başarılı olmuş ancak bir dersten FF notu olan öğrencilere, tek ders sınav hakkı verilir.
 • Tek ders sınav hakkı, her yarıyıl sonu sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde, ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
 • Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmesi için sınavına gireceği dersi belirtir bir dilekçe ile ÖİDB’ye başvurarak, tek ders sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir.
 • Öğrencinin, tek ders sınavından başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 50 puan alması gerekir. Tek ders sınavından başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları bu ders için dilekçe ile başvurarak, her yarıyıl sınav döneminde tek ders sınav hakkını

 

Mezuniyet Not Yükseltme Sınavı

 • Normal eğitim-öğretim süresi içinde almak zorunda olduğu bütün dersleri almış ve başarılı olmuş, genel not ortalaması 2,00’ın altında olan ön lisans ve lisans öğrencilerine istedikleri DC ve DD notu aldığı iki ders için not yükseltme sınav hakkı verilir.
 • Mezuniyet not yükseltme sınavlarında aşağıdaki esaslar dikkate alınır:
 • Öğrencilerin, not yükseltme sınav hakkı için sınavına gireceği dersi belirtir bir dilekçe ile ÖİDB’ye başvurması gerekir.
 • Mezuniyet not yükseltme sınavlarında başarısız olan öğrenciler bir sonraki akademik yılda açılan istediği DC ve DD notlu derslere kayıt yaptırarak mezuniyet için GNO’sunu yükseltebilirler.
 • Not yükseltme sınavında alınan not, dersin nihai notu olarak not çizelgesine işlenir.
 • Azami öğretim süreleri sonunda, kayıtlı olduğu öğretim programından mezun olabilmek için ders yükümlülüklerini devam koşulunu yerine getirerek tamamlamış, ancak başarısız derslerden dolayı mezun olamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası esas alınarak Üniversite tarafından belirlenen usul ve esaslar uygulanır.

 

Çift Anadal

 • Çift anadal programına başvurular öğrenci işleri bilgi sisteminden (Proliz) Çift Anadal Başvuru Formu doldurularak yapılır.
 • Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için;
 • Başvurduğu programın seviyesine göre Üniversitenin lisans öğrencisi olması,
 • Başvurduğu döneme kadar anadal lisans diploma programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlaması,
 • Başvuru anında anadal diploma programı GNO’sunun en az 2,75 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasında en üst %20’de bulunması gerekir.
 • Başvuru anında GNO şartını sağlayan ancak ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler, çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanı kadar puana sahip ise çift anadal programına başvurabilirler.
 • Herhangi bir disiplin cezası almış öğrenciler çift anadal programına başvuru yapamaz.
 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri Moleküler Biyoloji ve Genetik, Hemşirelik bölümlerinde çift anadal yapabilirler.
 • Daha fazla ayrıntı için Arel İnternet sitesinde bulunan Yönergeler kısmından “İstanbul Arel Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Eğitim ve Öğretim Programları” yönergesini inceleyiniz:
 • https://www.istanbularel.edu.tr/universite-hakkinda-yonetmelik-ve-yonergeler/

 

Yandal

 • Çift anadal ve yandal programlarına ilişkin hususlar, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.
 • Değişim programlarına katılacak öğrenciler ile ilgili esas ve usuller; “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.
 • Değişim programındaki öğrenciler, öğretim ücretini Üniversiteye öder
 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinde yan dal yapabilirler.
 • Daha fazla ayrıntı için Arel İnternet sitesinde bulunan Yönergeler kısmından “İstanbul Arel Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Eğitim ve Öğretim Programları” yönergesini inceleyiniz:
 • https://www.istanbularel.edu.tr/universite-hakkinda-yonetmelik-ve-yonergeler/

 

Disiplin Kuralları

Bölümde öğrenim gören öğrencilerin disiplin işlemleri, T.C. İstanbul Arel Üniversitesi’nde öğrenim gören her öğrenci gibi 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Bölüm Hakkında

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler