fbpx
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Program Yeterlikleri

Sosyal Hizmet

AKADEMİK

FAKÜLTELER

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Program Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler
şunları yapabileceklerdir:

 

1 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri
çerçevesinde tanımlar.
3 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar
arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
4 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi
istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
5 Sosyal hizmet alanında karşılaşılabilecek sorunları öngörüp gerekli tedbirleri alır.
6 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet
uygulamalarının iyileştirilmesine, geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri
çerçevesinde yürütür.
8 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip
çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
9 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin
yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
10 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
11 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri
yönetir.
12 Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata
geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
13 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve
becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek
düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya
ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
14 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
15 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve
sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve
yönetir.
16 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı
ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
17 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve
nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
18 Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak
alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
19 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyi’nde tanımlanan bilgisayar kullanma
yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
20 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler
ve bunları uygular.
21 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının
duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
22 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve
kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği
bilinç doğrultusunda yürütür.

Bölüm Hakkında

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler