fbpx
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

AKADEMİK

FAKÜLTELER
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sosyal Hizmet Bölümü, bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun yaşam kalitesini mevcut koşulları değiştirerek ya da onların mevcut koşullardan daha etkin biçimde yararlanmalarını sağlayarak artırmayı hedefleyen sosyal hizmet alanında çalışacak profesyoneller yetiştirir. Sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı olarak adlandırılan bu profesyoneller; bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun sorunlarla baş etme kapasitelerini geliştirecek sosyal politika ve programların planlanıp hayata geçirilmesine gayret gösterirler.

 

Uluslararası Sosyal Çalışmacılar Federasyonu’na göre sosyal hizmet faaliyetlerinin belirlenmesinde, ülke ihtiyaçlarına öncelik verilirken, ulusal değerler kadar evrensel değerleri de gözeten bir yaklaşım izlenmelidir. Sosyal hizmetlerin odaklandığı konular genel anlamda evrensel olmakla birlikte, uygulamaların kültürel, tarihsel ve sosyo-ekonomik koşullara bağlı olarak ülkeden ülkeye, zamandan zamana çeşitlilik gösteren öncelikleri vardır. Mesleğin insan hakları ve sosyal adalet temelli ilkeleri, hem ulusal hem de uluslararası etik değerlerini temsil etmektedir. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, öğrencilerine verdiği eğitimde, tüm bu tanım, ilke ve hedefleri göz önünde bulundurmaktadır.

 

Program belirlenirken, geleceğin sosyal çalışmacılarının/sosyal hizmet uzmanlarının, ihtiyaç duyacakları teorik bilgiyi kazanmaları ve mesleğin gerektirdiği etik değerleri özümsemeleri hedeflenmektedir. Sosyal hizmet, teori ve pratiğin bir arada kullanılması gerektiğine inanmaktadır. Bu nedenle İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, teorik bilginin yanında pratik bilgi ve becerilerin geliştirilmesine de önem vermektedir ve öğrencilerin 1. Sınıftan itibaren saha ile tanışmasına imkan sunmaktadır.

 

İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nün mezunlarına sağladığı avantajlar benimsediği amaçlardan doğmaktadır. Bölümün hedefi sosyal hizmet alanında gerek kuramsal gerekse uygulamalı ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi uzmanlar yetiştirmektir. Ayrıca disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin zorunluluklarını kavramış olan mezunların ekip çalışması ilkelerini özümseyerek görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilecek niteliklere sahip olmaları amaçlanmaktadır. Mezunlar meslek yaşantıları süresince bu çerçevede yetiştirilmiş olmalarının avantajlarını göreceklerdir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 

Sosyal Hizmet lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak “Sosyal Çalışmacı/Sosyal Hizmet Uzmanı” unvanını almaya hak kazananlar, belirtilen kurum ve kuruluşlara bağlı ilgili birimlerde çalışma olanağına kavuşurlar:

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı,
Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü veya İlgili Bölümleri,
Kamu ve Özel Kuruluşlar,
Yerel Yönetimler ve Bağlı Birimleri,
Sivil Toplum Örgütleri,
Uluslararası Örgütler vb.

 

Bölüm Hakkında

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler