fbpx

Genel Sekreterlik

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER

Genel Sekreterlik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu sekizinci bölüm Yönetim Örgütleri Madde 51’de, Atama Esasları Madde 52’de ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kanunlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de yer aldığı şekliyle kurulmuştur. Üniversite idari teşkilatının çalışmalarını yürütür ve bu çalışmaların yürütülmesinde Rektöre karşı sorumludur.

 

Mustafa Kılıçaslan
Genel Sekreter

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Genel Sekreterliğin ve ona bağlı birimlerin ilgili yasa, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelik, yönerge ve usul ve esaslar dahilinde verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlama, birimlerin bütün faaliyetlerinin gözetim ve denetimini sağlamak,
 • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu toplantı gündemlerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu kurullarda alınan kararları hazırlamak, ilgili birimlere dağıtımını yapmak, kararların korunması ve saklanmasını sağlamak,
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan kararları yazmak, ilgili birimlere dağıtımını yapmak, kararların korunması ve saklanmasını sağlamak,
 • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,
 • Üniversitenin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurmak,
 • Üniversite idare teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasının sağlamak. Belirtilen kanun ve yönetmelikler hükümleri ile yönetim kurulu ve senato kararları doğrultusunda ve onların çizdiği politikalar çerçevesinde görevlerini yürütmek,
 • Sistem ve mevzuat geliştirilmesini sağlamak,
 • Üyesi bulunduğu kurul ve komisyonlara başkanlık etmek ve/veya katkıda bulunmak,
 • Üniversitede çalışan idari personelin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlara göre eğitim programı sağlamak,
 • Rektörlüğün kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yürütmek,
 • Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 • Genel Sekreter Yardımcılarıyla ve Ofis Direktörleriyle periyodik toplantılar yapmak, görüş alışverişinde bulunmak.