fbpx
Meslek Yüksekokulu

Program Ölçütleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU

1 .Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır; görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı tanımlar.

2.Radyasyon güvenliğini ve radyasyondan korunmayı, koruyucu önlemlerle kendisini, hastaları ve toplumu radyasyondan korumaya yönelik bilgileri tanımlar.

3.Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumlulukları sıralar.

4 .Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini tanımlar.

5. Tıbbi görüntüleme yöntemleri ve fizik prensipleri ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak sağlık kurumları bünyesindeki radyoloji, radyoterapi ve nükleer tıp ünitelerinde ilgili araç, cihaz ve teknikleri kullanarak hekimin gerekli gördüğü tanı ve tedavi süreçlerini bağımsız veya gerektiğinde hekim eşliğinde uygulanmasını açıklar/tanımlar.

6 .Ara eleman olarak görev yapacağı sağlık bilimleri alanındaki tıbbi terminolojiyi tanımlar/bilir.

7.İlgili olduğu sağlık alanı ile ilgili olarak bilgi ve teknolojiye erişim yolları ve araçlarını tanımlar/bilir.

8.Anatomik yapıları ayırt eder, insan fizyolojisini .bilir ve tıbbi görüntüleme alanında yapacağı radyolojik tetkikler ile ilgili olarak radyolojik anatomi bilgisine sahiptir.

9.Radyoloji, radyoterapi ve nükleer tıp alanlarında kullandığı cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme veya gerektiği durumlarda (arıza, periyodik medikal bakım, vb.) yaptırabilme bilgi ve becerisine sahiptir.

10. Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır; görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.

11.Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

12.Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.

13.Genel fizik kavramlarını açıklayabilir.

14.Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

15.Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

16.Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.

17.Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

18. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

19.Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

20.Öğrenme gereksinimlerini belirler; öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.

21.Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

22.Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.

23. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

24.Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.

25.Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.

26. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

27.Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

28. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyinde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine sahiptir ve alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

29. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

30.Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

31.Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

32.Hasta ve çalışana yönelik radyasyon güvenlik önlemlerinin uygular.

33.Radyografik inceleme öncesi ve sonrası gerekli işlemleri gerçekleştirir.

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler