fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Program Çıktıları

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

“Program Çıktıları”

 

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İng.) Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ)

 

PÖÇ.1. Küresel finans sistemi, uluslararası ekonomi, uluslararası para sistemi, ödemeler dengesi, döviz kurları, doğrudan yabancı yatırım ve bunların uluslararası ticaret ile ilişkisi gibi uluslararası finansman alanının temel konularını kavrar.

 

PÖÇ.2. Uluslararası ticaretin tarihsel seyri, kavramları, modelleri ve kuramları ile İşletme, Finans ve Ekonomi disiplinlerinin temel konuları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgileri yorumlar.

 

PÖÇ.3. Alanı ile ilgili temel fonksiyonların bir bütünlük içerisinde yürütülmesinde alanında sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi ve beceriyi kullanır.

 

PÖÇ.4. İşletmenin fonksiyonlarının yürütülmesiyle ilgili ortaya çıkan öngörülemeyen karmaşık problemleri analiz ederek araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

 

PÖÇ.5. Uluslararası ticaretin altında yatan temel motivasyonları anlayabilir ve günümüz küresel ticaretini biçimleyen temel değişkenleri yorumlar.

 

PÖÇ.6. Uluslararası sermaye hareketlerinin doğasını anlar ve ulusal makroekonomik politikaların rolünü analiz eder.

 

PÖÇ.7. Alanındaki var olan uygulamaları değerlendirerek, mevcut uygulamaların sürekli iyileştirilmesine yönelik öneriler ortaya koyar.

 

PÖÇ.8. Alanında edindiği bilgi ve becerileri, bir proje kapsamında sorumluluğu altında çalışanlara aktarır.

 

PÖÇ.9. Alanı ile ilgili öngörülemeyen çeşitli karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk ve risk alır, inovatif girişimlerde bulunur.

 

PÖÇ.10. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

PÖÇ.11. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

 

PÖÇ.12. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.

 

PÖÇ.13. Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.

 

PÖÇ.14. Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.

 

PÖÇ.15. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

 

PÖÇ.16. Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.

 

PÖÇ.17. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.

 

PÖÇ.18. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

 

PÖÇ.19. Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

PÖÇ.20. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyi’nde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

PÖÇ.21. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

 

PÖÇ.22. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

 

PÖÇ.23. Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerleri koruma, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler